مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو ارتباط با مدیر عامل لیست شده اند.

تصویر: مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


سعید تقوی گودرزی، مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی شماره تماس: ۰۶۶۳۳۴۱۱۰۲۶ شماره فکس: ۰۶۶۲۲۴۱۷۰۷۷ شماره همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۲۱۱۵ ایمیل...

  • ۰
  • ۹۲۸