مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو مقاله و پایان نامه لیست شده اند.

تصویر: اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان

اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان


با توجه به اینکه در لر ستان نوع اقلیم نیمه خشک است، طرح‌های بومگردی بایستی براساس علم بین رشته ایی اقلیم معماری پژوهش‌های میدانی صورت پذیرد. بایستی این پروژه‌ها...

  • ۰
  • ۸۳۶
تصویر: تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند


نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز ۱۳۹۷ نویسندگان حسن ترابی پوده : دانشیار، گروه مهندسی آب ، دانشگاه لرستان رضا...

  • ۰
  • ۷۴۳
تصویر: درون مایه های گردشگری پایدار

درون مایه های گردشگری پایدار


درون مایه های گردشگری پایدار سعیدتقوی گودرزی  امروزه صنعت گردشگری از مهم ترین عوامل موثر در توسعه کشورها است، چراکه باعث ایجاد فرصت های شغلی، تعاملات اجتماعی، فرهنگی و…...

  • ۰
  • ۹۵۸