مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو اطلس پستانداران ایران لیست شده اند.

تصویر: اطلس پستانداران غرب کشور (لرستان) – بخش دوم

اطلس پستانداران غرب کشور (لرستان) – بخش دوم


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای برگه است، لطفا به پایین برگه دقت نمایید. در زيستگاه های...

  • ۰
  • ۲۳۶۴
تصویر: اطلس پستانداران غرب کشور (لرستان)- بخش اول

اطلس پستانداران غرب کشور (لرستان)- بخش اول


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

  • ۰
  • ۱۵۶۸
تصویر: زیستگاه پستانداران ایران

زیستگاه پستانداران ایران


زیستگاه پستانداران هریک از پستانداران در محدوده های طبیعی مشخصی زندگی می کنند که به آن ها زیستگاه می گویند. زیستگاه تأمین کننده آب، غذا و پناهگاه و محل...

  • ۰
  • ۱۴۷۰