مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو تقویم گردشگری لیست شده اند.

تصویر: تقویم گردشگری شهرستان کوهدشت

تقویم گردشگری شهرستان کوهدشت


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۲۵ خرداد تا ۷ تیر) و (۱ تا ۱۸ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۹ تا ۲۴ خرداد) و (۱۹...

 • ۰
 • ۹۱۵
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان پلدختر

تقویم گردشگری شهرستان پلدختر


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman ایستگاه پلدختر در مقیاس روزانه، از (۱۶ تا ۲۷ اردیبهشت) و (۱۴ تا ۲۸ مهر) آسایش، (۵ تا ۱۵ اردیبهشت) و (۲۹...

 • ۰
 • ۹۹۲
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان الیگودرز

تقویم گردشگری شهرستان الیگودرز


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman در ایستگاه الیگودرز از (۷ تا ۲۴ تیر) و (۲۹ مرداد تا ۲۸ شهریور)، آسایش اقلیمی حاکم است. از (۲۶ خرداد تا...

 • ۰
 • ۹۳۸
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان ازنا

تقویم گردشگری شهرستان ازنا


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۴ خرداد تا ۱۴ تیر) و (۴ مرداد تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۶ تا ۲۳ شهریور) حساسیت...

 • ۰
 • ۱۰۲۱
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان بروجرد

تقویم گردشگری شهرستان بروجرد


براساس نتایج حاصل از نرم افزار Rayman از (۶ تیر تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۲۵ خرداد تا ۵ تیر) و (۶ شهریور تا ۲۲ آبان)...

 • ۰
 • ۹۳۷
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان خرم آباد

تقویم گردشگری شهرستان خرم آباد


براساس نتایج حاصل ازمدل Rayman بر حسب روز مناسبترین زمان حضور گردشگر (۲۴ فروردین تا ۳ تیر) و (۱۰ تا ۱۸ شهریور)، (۱۳ تا ۲۳فروردین) و (۱۹ تا ۳۱...

 • ۰
 • ۹۹۰
تصویر: مدل تقویم گردشگری

مدل تقویم گردشگری


مدل MEMI مدل MEMI جزء مدل های موازنه حرارتی ترمو – فیزیولوژیک است که به عنوان مبنایی برای به دست آوردن شاخص های PET  وPMV و SET محسوب می...

 • ۰
 • ۱۰۶۴