مطالب پیشنهادی:

تصویر: ازدواج در بین عشایر لرستان

ازدواج در بین عشایر لرستان


(طوایف بالاگریوه) ۱. سرنجه گیرو (شناسایی) درمواردی که دختر و خانواده او را نمی شناسند یک یا دو زن سالخورده را برای بررسی و ارزیابی دختر و خانواده اش می...

  • ۰
  • ۱۰۸۶