مطالب پیشنهادی:

تصویر: اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان

اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان


با توجه به اینکه در لر ستان نوع اقلیم نیمه خشک است، طرح‌های بومگردی بایستی براساس علم بین رشته ایی اقلیم معماری پژوهش‌های میدانی صورت پذیرد. بایستی این پروژه‌ها...

  • ۰
  • ۸۳۶