مطالب پیشنهادی:

تصویر: آبشار بیشه گرمه

آبشار بیشه گرمه


آبشار بیشه  گرمه با “۲۰ ′۳۸ °۴۸ طول شرقی و “۳۹ ′۱۳ °۳۳ عرض شمالی و ۱۵ متر ارتفاع در جنوب شرقی خرم آباد در بخش پاپی و کمتر...

  • ۰
  • ۱۶۷۴