مطالب پیشنهادی:

تصویر: جغرافیای طبیعی استان لرستان

جغرافیای طبیعی استان لرستان


جغرافیای طبیعی استان لرستان معرفی استان لرستان موقعیت جغرافیایی استان لرستان استان لرستان با مساحت حدود ۸۴/۲۸۱۵۷ کیلومتر مربع در غرب ایران بین´۴۰ ،°۳۲ و ´۲۳ ،°۳۴ عرض شمالی...

  • ۰
  • ۱۰۹۴