مطالب پیشنهادی:

تصویر: زیستگاه پستانداران ایران

زیستگاه پستانداران ایران


زیستگاه پستانداران هریک از پستانداران در محدوده های طبیعی مشخصی زندگی می کنند که به آن ها زیستگاه می گویند. زیستگاه تأمین کننده آب، غذا و پناهگاه و محل...

  • ۰
  • ۱۰۱۰