مطالب پیشنهادی:

تصویر: غار قمری

غار قمری


این غار در ۳۱ ۲۹ ۳۳ طول شرقی، ۵۶ ۲۰ ۴۸ عرض شمالی و در ارتفاع ۱۳۰۵ متری از سطح دریا واقع گردیده و دارای ۶۳/۲۰ متر عمق، ۶/۸۰...

  • ۰
  • ۱۰۷۱