مطالب پیشنهادی:

تصویر: مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


سعید تقوی گودرزی، مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» دکتری جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی شماره همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۲۱۱۵ ایمیل : Taghavi.sadid110@gmail.com

  • ۰
  • ۱۰۵۸