مطالب پیشنهادی:

تصویر: ملحقات مساکن عشایری

ملحقات مساکن عشایری


از آنجا که خانواده عشایری در عین حال یک واحد اقتصادی نیز هست ، لذا بخشی از ملحقات مساکن آن مربوط به ساماندهی امور اقتصادی وقسمتی نیز به دیگر...

  • ۰
  • ۷۸۳