مطالب پیشنهادی:

اطلس براساس پراکنش ماهیان (آبزیان) در نقشه های پراکندگی خروجی GIS در فایل اطلس ماهیان ایران فراهم شده است.

فایل اصلی اطلس ماهیان در انتهای صفحه است، لطفا با دقت به انتهای برگه توجه نمایید.

شبه نازي، شبه ساردين Tigris bream
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 21، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (اروندرود، كرخه، قره سو، گاماسياب و هورالعظيم)

خياطه دجله Tigris spirlin
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 27، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله (قره سو، كشكان و كرخه) در ايران.

خياطه كرخه Nicola’s or Karkheh spirlin
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 29، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله (رود سيمره) در ايران.

شاه كولي جنوبي Mossul bleak
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 37، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (مارون، جراحي، خرسان، دز، سيمره، گاماسياب)، نمك، بوشهر (زهره، شاپور و دالكي)، فارس و هرمز.

شاه كولي زاگرس Zagros bleak
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 38، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله در ايران (كارون، ماربر و خرسان).

شيربت Large scaled barb; Tigris barbel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 39، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كارون، كرخه، سيمره و هورالعظيم)، بوشهر (زهره، شاهپور، هله، دالكي و مند) و هرمز (كل).

سس ماهي خال دار Kura barbel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 41، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه خزر (ارس تا اترک)، اروميه (تلخه رود، نازلوچاي و زرينه رود) و دجله (كارون و كرخه).

سياه ماهي فلس درشت Large scaled barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 45، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (جراحي، مارون، خرسان، دز، كرخه، سيمره و كشكان)، اصفهان (زاينده رود)، نمك (شور، ابهر، قره چاي و قم رود)، كوير (كال شور، جاجرم و جوين)، كرمان و فارس (كر).

سياه ماهي دشت ارژني Spotted barb, Tigris barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 46، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (رود جراحي و كارون و درياچه زريوار) و بوشهر (مند و دشت پلنگ).

سياه ماهي ريزفلس Mesopotamian barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 49، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (جراحي، كارون و كرخه)، اصفهان، كوير (جاجرم و كال شور)، كر، بوشهر (زهره و مند)، كرمان، لوت، هرمز (حسن لنگي و كل) و هامون جازموريان.

سياه ماهي خالدار Trout barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 51، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (اغلب رودخانه ها، به ويژه دز، كارون وكرخه) و بوشهر (زهره و مند).

شبه شيربت Kosswig’s barbel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 52، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كرخه و كارون) و بوشهر (رود زهره).

ماهي طلايي Goldfish
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 55، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه غيربومي كه به صورت دستي يا همراه با كپورماهيان پرورشي، به تمام نقاط كشور معرفي شده است. حوضه خزر (از ارس تا اترک)، اروميه (تلخه رود و زرينه رود)، نمك (شور، قره آغاج، درياچه
لتيان)، اصفهان، سيستان، كرمان، لوت، هريرود (كشف رود)، بوشهر (هله و مند)، جازموريان (هليل رود و بمپور)، هامون و حوض باغ ها و پارک هاي سراسر ايران.

ماهي نازک جنوب King nase
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 58، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كارون، مارون، بازفت، كرخه)، اصفهان (زاينده رود) و فارس (كر).

آمور Grass carp; white amur
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 60، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه غيربومي كه به همه حوضه هاي آبي كشور معرفي شده است. حوضه خزر، دجله، كر، كرمان، هرمز، لوت، سيستان، اروميه، نمك، اصفهان و كوير.

بوتك دهان كوچك Small mouth or Kais kingfish
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 61، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (جراحي، كارون، دز، كرخه و سيمره) و بوشهر (دالكي).

بوتك دهان بزرگ Large-mouth or Tigris kingfish
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 62، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كرخه، گاماسیاب، قره سو، سیمره، جراحي و هورالعظيم) و بوشهر (دالكي و زهره).

كپور معمولي Common, European or wild carp
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 66، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه خزر (اغلب رودخانه ها و تالاب انزلي). فرم پرورشي آن براي آبزي پروري به تمام حوضه ها معرفي شده است.

ماهي سنگ ليس قرمز Red stone lapper
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 69، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كرخه و كارون)، بوشهر (مند، دالكي و زهره)، هرمز و فارس (كر).

كپور نقره اي Silver carp
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 72، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه پرورشي غيربومي كه به اغلب حوضه ها معرفي شده است. حوضه خزر، سيستان، دجله، كوير، كرمان، فارس، اصفهان، نمك، اروميه و هريرود.

كپور سرگنده Bighead; painted thick forehead
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 73، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه پرورشي غيربومي كه به اغلب حوضه ها معرفي شده است. حوضه خزر، سيستان، دجله، كوير، كرمان، كر، اصفهان، نمك، اروميه و هريرود.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *