مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 215، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول و گسترده در تمامی تالاب های عمده و رودخانه های دایمی سراسر كشور تابستان گذرانی و جوجه آوری می كند. تعداد بسیار كمی نیز زمستان ها در برخی تالاب های استان های خوزستان و گیلان و سواحل خلیج فارس دیده می شوند.

تلیلۀ گردن سرخ Red-necked Stint
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 219، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت سرگردان در كشور ديده شده است. «كوئلز» در طی 18 تا 25 جولاي سال 1941 ميلادي، دو فرد نر و دو فرد ماده از این پرنده را در استان لرستان صید کرد. اخيراً نيز يک فرد بالغ از سواحل بندرعباس گزارش شده است.

آبچلیک شکیل Ruff
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 228، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت بسیار معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. در زمان مهاجرت در تالاب های كوچكتر در شمال و غرب كشور یافت می شود، ولی در جنوب شرق كشور به نسبت كمیاب است و به ندرت در سواحل خلیج فارس دیده می شود. همچنین به تعداد كم در تالاب های استان های خوزستان، فارس و شمال استان سیستان و بلوچستان و به تعداد بسیار كم در استان های گیلان، تهران، مازندران، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی نیز سراسر تابستان در تالاب های استان آذربایجان باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

آبچلیک نو ک سر بالا Terek Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 231، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در طول سواحل جنوب كشور از استان خوزستان تا جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در مانگروهای تنگ هخوران زمستان گذرانی می كند. به صورت مهاجر بهاره و پاییزه در نواحی جنوبی دریای خزر نیز دیده م یشود. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در سایر تالاب های غرب و مركز كشور حضور می یابد. تعداد كمی از این پرنده تابستان ها در تنگه خوران و بند رعباس باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

پاشلک معمولی Common Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 237، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند.

پاشلک کوچک Jack Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 238، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتا معمول در تمامی تالاب های اصلی كشور زمستان گذرانی می كند.

آبچلیک تکزی Green Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 249، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان و به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران در اغلب تالاب های كشور دیده می شود. همچنین تعداد كمی پرندۀ غیرجوجه آور، تابستان ها در حوضه دریاچۀ ارومیه، نواحی جنوبی دریای خزر و حوالی تهران باقی می مانند.

آبچلیک خالدار Wood Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 250، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری بسیار معمول بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. همچنین به تعداد فراوان در تالاب های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های فار س، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی پرندۀ غیر جوجه آور نیز تابستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه، استان های غربی و خوزستان باقی می مانند.

کوکر شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 292، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم استپ ها و كشتزارهای مناطق مرتفع سراسر كشور است ولی به ندرت و به صورت محلی در جنوب شرقی كشور نیز دیده می شود.

کبوتر جنگلی Common Wood Pigeon
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 296، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم جنگل ها و درختزارهای نواحی جنوبی دریای خزر و استان خوزستان و احتمالاً نواحی جنوبی رشته كوه زاگرس تا نواحی مرتفع استان كرمان است. علاوه بر نواحی مذكور، در زیستگاه های مناسب شمال غرب و غرب کشور نیز جوجه آوری می كند. همچنین به صورت زمستان گذران در نواحی جنوبی دریای خزر و استان های خوزستان، فارس و هرمزگان دیده می شود.

فاخته Stock Dove
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 298، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتاً معمول در جنگ های نواحی جنوبی دریای خزر، كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي و نواحی غرب زاگرس جوجه آوری م یكند. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول نواحی شمال كشور است و گاهی در استانهای خراسان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

جغد انبار Barn Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 313، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم کمیاب نواحی شمال، غرب و جنوب كشور است.

مرغ حق (شب آهنگ) (European Scops Owl (Eurasian Scops Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 315، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مهاجر تابستانۀ جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر از منطقۀ ارسباران تا شمال خراسان و نواحی زاگرس به سمت جنوب شرق تا استان فارس است. همچنین در پارک ها و باغ های مناطق مرکزی نظیر استان های اصفهان و تهران نیز دیده می شود.

شبگرد معمولی European Nightjar
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 324، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و مهاجر عبوری مناطق وسیعی از کشور است.

بادخورک کوهی Alpine Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 328، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول تابستان گذران و مهاجر عبوری تمامی مناطق كوهستانی كشور است.

بادخورک معمولی (پرستو انباری) Common Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 329، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران بسیار معمول و مهاجر عبوری اغلب مناطق مرتفع كشور است.

هدهد Eurasian Hoopoe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 340، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول كشور است. تعداد کمی از آن ها زمستان را در اراضی پست جنوب از استان خوزستان تا جنوب استان سیستان و بلوچستان گاهی نیز در نواحی جنوبی دریای خزر باقی می مانند.

دارکوب سبز European Green Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 343، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونۀ P.v. viridis به صورت معمول مقیم جنگل های خزری از استان گیلان تا استان گلستان و به تعداد اندك مقیم نواحی غربی و شمالی آذربایجان است. زیرگونه P.v. innominatus مقیم جنگل های بلوط در غرب زاگرس از استان كردستان تا استان فارس است.

دارکوب سوری(دارکوب باغی) Syrian Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 346، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه D. s. syriqcus مقیم معمول درختزارهای باز و باغستان های نواحی غربی كشور تا استان سمنان و نواحی جنوب شرقی از جنگل های بلوط كوه های زاگرس تا استان ارتفاعات كرمان است. همچنین در بندرعباس در استان هرمزگان در جنگل های واقع در مناطق مرتفع كوهستانی دیده می شود.

صدای دارکوب سوری
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سوری
دارکوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 347، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم جنگل های بلوط غرب از جنوب آذربایجان تا استان فارس و به طور كمیاب مقیم کوه های کلیبر در شمال آذربایجان است.

صدای دارکوب سر سرخ
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سر سرخ
دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 348، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد اندك مقیم جنگلهای نیمرخ شمالی البرز و جنگلهای بلوط غرب زاگرس است. از آنجایی كه این دارکوب پنهان کار است و اغلب به سختی دیده می شود، لذا احتمال دارد كه دامنه پراكنش آن گسترده تر از محدوده گزارش شده باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 215، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول و گسترده در تمامی تالاب های عمده و رودخانه های دایمی سراسر كشور تابستان گذرانی و جوجه آوری می كند. تعداد بسیار كمی نیز زمستان ها در برخی تالاب های استان های خوزستان و گیلان و سواحل خلیج فارس دیده می شوند.

تلیلۀ گردن سرخ Red-necked Stint
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 219، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت سرگردان در كشور ديده شده است. «كوئلز» در طی 18 تا 25 جولاي سال 1941 ميلادي، دو فرد نر و دو فرد ماده از این پرنده را در استان لرستان صید کرد. اخيراً نيز يک فرد بالغ از سواحل بندرعباس گزارش شده است.

آبچلیک شکیل Ruff
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 228، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت بسیار معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. در زمان مهاجرت در تالاب های كوچكتر در شمال و غرب كشور یافت می شود، ولی در جنوب شرق كشور به نسبت كمیاب است و به ندرت در سواحل خلیج فارس دیده می شود. همچنین به تعداد كم در تالاب های استان های خوزستان، فارس و شمال استان سیستان و بلوچستان و به تعداد بسیار كم در استان های گیلان، تهران، مازندران، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی نیز سراسر تابستان در تالاب های استان آذربایجان باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

آبچلیک نو ک سر بالا Terek Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 231، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در طول سواحل جنوب كشور از استان خوزستان تا جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در مانگروهای تنگ هخوران زمستان گذرانی می كند. به صورت مهاجر بهاره و پاییزه در نواحی جنوبی دریای خزر نیز دیده م یشود. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در سایر تالاب های غرب و مركز كشور حضور می یابد. تعداد كمی از این پرنده تابستان ها در تنگه خوران و بند رعباس باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

پاشلک معمولی Common Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 237، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند.

پاشلک کوچک Jack Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 238، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتا معمول در تمامی تالاب های اصلی كشور زمستان گذرانی می كند.

آبچلیک تکزی Green Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 249، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان و به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران در اغلب تالاب های كشور دیده می شود. همچنین تعداد كمی پرندۀ غیرجوجه آور، تابستان ها در حوضه دریاچۀ ارومیه، نواحی جنوبی دریای خزر و حوالی تهران باقی می مانند.

آبچلیک خالدار Wood Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 250، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری بسیار معمول بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. همچنین به تعداد فراوان در تالاب های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های فار س، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی پرندۀ غیر جوجه آور نیز تابستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه، استان های غربی و خوزستان باقی می مانند.

کوکر شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 292، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم استپ ها و كشتزارهای مناطق مرتفع سراسر كشور است ولی به ندرت و به صورت محلی در جنوب شرقی كشور نیز دیده می شود.

کبوتر جنگلی Common Wood Pigeon
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 296، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم جنگل ها و درختزارهای نواحی جنوبی دریای خزر و استان خوزستان و احتمالاً نواحی جنوبی رشته كوه زاگرس تا نواحی مرتفع استان كرمان است. علاوه بر نواحی مذكور، در زیستگاه های مناسب شمال غرب و غرب کشور نیز جوجه آوری می كند. همچنین به صورت زمستان گذران در نواحی جنوبی دریای خزر و استان های خوزستان، فارس و هرمزگان دیده می شود.

فاخته Stock Dove
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 298، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتاً معمول در جنگ های نواحی جنوبی دریای خزر، كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي و نواحی غرب زاگرس جوجه آوری م یكند. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول نواحی شمال كشور است و گاهی در استانهای خراسان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

جغد انبار Barn Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 313، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم کمیاب نواحی شمال، غرب و جنوب كشور است.

مرغ حق (شب آهنگ) (European Scops Owl (Eurasian Scops Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 315، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مهاجر تابستانۀ جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر از منطقۀ ارسباران تا شمال خراسان و نواحی زاگرس به سمت جنوب شرق تا استان فارس است. همچنین در پارک ها و باغ های مناطق مرکزی نظیر استان های اصفهان و تهران نیز دیده می شود.

شبگرد معمولی European Nightjar
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 324، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و مهاجر عبوری مناطق وسیعی از کشور است.

بادخورک کوهی Alpine Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 328، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول تابستان گذران و مهاجر عبوری تمامی مناطق كوهستانی كشور است.

بادخورک معمولی (پرستو انباری) Common Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 329، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران بسیار معمول و مهاجر عبوری اغلب مناطق مرتفع كشور است.

هدهد Eurasian Hoopoe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 340، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول كشور است. تعداد کمی از آن ها زمستان را در اراضی پست جنوب از استان خوزستان تا جنوب استان سیستان و بلوچستان گاهی نیز در نواحی جنوبی دریای خزر باقی می مانند.

دارکوب سبز European Green Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 343، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونۀ P.v. viridis به صورت معمول مقیم جنگل های خزری از استان گیلان تا استان گلستان و به تعداد اندك مقیم نواحی غربی و شمالی آذربایجان است. زیرگونه P.v. innominatus مقیم جنگل های بلوط در غرب زاگرس از استان كردستان تا استان فارس است.

دارکوب سوری(دارکوب باغی) Syrian Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 346، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه D. s. syriqcus مقیم معمول درختزارهای باز و باغستان های نواحی غربی كشور تا استان سمنان و نواحی جنوب شرقی از جنگل های بلوط كوه های زاگرس تا استان ارتفاعات كرمان است. همچنین در بندرعباس در استان هرمزگان در جنگل های واقع در مناطق مرتفع كوهستانی دیده می شود.

صدای دارکوب سوری
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سوری
دارکوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 347، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم جنگل های بلوط غرب از جنوب آذربایجان تا استان فارس و به طور كمیاب مقیم کوه های کلیبر در شمال آذربایجان است.

صدای دارکوب سر سرخ
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سر سرخ
دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 348، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد اندك مقیم جنگلهای نیمرخ شمالی البرز و جنگلهای بلوط غرب زاگرس است. از آنجایی كه این دارکوب پنهان کار است و اغلب به سختی دیده می شود، لذا احتمال دارد كه دامنه پراكنش آن گسترده تر از محدوده گزارش شده باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 215، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول و گسترده در تمامی تالاب های عمده و رودخانه های دایمی سراسر كشور تابستان گذرانی و جوجه آوری می كند. تعداد بسیار كمی نیز زمستان ها در برخی تالاب های استان های خوزستان و گیلان و سواحل خلیج فارس دیده می شوند.

تلیلۀ گردن سرخ Red-necked Stint
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 219، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت سرگردان در كشور ديده شده است. «كوئلز» در طی 18 تا 25 جولاي سال 1941 ميلادي، دو فرد نر و دو فرد ماده از این پرنده را در استان لرستان صید کرد. اخيراً نيز يک فرد بالغ از سواحل بندرعباس گزارش شده است.

آبچلیک شکیل Ruff
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 228، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت بسیار معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. در زمان مهاجرت در تالاب های كوچكتر در شمال و غرب كشور یافت می شود، ولی در جنوب شرق كشور به نسبت كمیاب است و به ندرت در سواحل خلیج فارس دیده می شود. همچنین به تعداد كم در تالاب های استان های خوزستان، فارس و شمال استان سیستان و بلوچستان و به تعداد بسیار كم در استان های گیلان، تهران، مازندران، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی نیز سراسر تابستان در تالاب های استان آذربایجان باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

آبچلیک نو ک سر بالا Terek Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 231، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در طول سواحل جنوب كشور از استان خوزستان تا جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در مانگروهای تنگ هخوران زمستان گذرانی می كند. به صورت مهاجر بهاره و پاییزه در نواحی جنوبی دریای خزر نیز دیده م یشود. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در سایر تالاب های غرب و مركز كشور حضور می یابد. تعداد كمی از این پرنده تابستان ها در تنگه خوران و بند رعباس باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

پاشلک معمولی Common Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 237، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند.

پاشلک کوچک Jack Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 238، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتا معمول در تمامی تالاب های اصلی كشور زمستان گذرانی می كند.

آبچلیک تکزی Green Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 249، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان و به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران در اغلب تالاب های كشور دیده می شود. همچنین تعداد كمی پرندۀ غیرجوجه آور، تابستان ها در حوضه دریاچۀ ارومیه، نواحی جنوبی دریای خزر و حوالی تهران باقی می مانند.

آبچلیک خالدار Wood Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 250، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری بسیار معمول بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. همچنین به تعداد فراوان در تالاب های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های فار س، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی پرندۀ غیر جوجه آور نیز تابستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه، استان های غربی و خوزستان باقی می مانند.

کوکر شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 292، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم استپ ها و كشتزارهای مناطق مرتفع سراسر كشور است ولی به ندرت و به صورت محلی در جنوب شرقی كشور نیز دیده می شود.

کبوتر جنگلی Common Wood Pigeon
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 296، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم جنگل ها و درختزارهای نواحی جنوبی دریای خزر و استان خوزستان و احتمالاً نواحی جنوبی رشته كوه زاگرس تا نواحی مرتفع استان كرمان است. علاوه بر نواحی مذكور، در زیستگاه های مناسب شمال غرب و غرب کشور نیز جوجه آوری می كند. همچنین به صورت زمستان گذران در نواحی جنوبی دریای خزر و استان های خوزستان، فارس و هرمزگان دیده می شود.

فاخته Stock Dove
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 298، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتاً معمول در جنگ های نواحی جنوبی دریای خزر، كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي و نواحی غرب زاگرس جوجه آوری م یكند. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول نواحی شمال كشور است و گاهی در استانهای خراسان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

جغد انبار Barn Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 313، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم کمیاب نواحی شمال، غرب و جنوب كشور است.

مرغ حق (شب آهنگ) (European Scops Owl (Eurasian Scops Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 315، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مهاجر تابستانۀ جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر از منطقۀ ارسباران تا شمال خراسان و نواحی زاگرس به سمت جنوب شرق تا استان فارس است. همچنین در پارک ها و باغ های مناطق مرکزی نظیر استان های اصفهان و تهران نیز دیده می شود.

شبگرد معمولی European Nightjar
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 324، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و مهاجر عبوری مناطق وسیعی از کشور است.

بادخورک کوهی Alpine Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 328، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول تابستان گذران و مهاجر عبوری تمامی مناطق كوهستانی كشور است.

بادخورک معمولی (پرستو انباری) Common Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 329، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران بسیار معمول و مهاجر عبوری اغلب مناطق مرتفع كشور است.

هدهد Eurasian Hoopoe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 340، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول كشور است. تعداد کمی از آن ها زمستان را در اراضی پست جنوب از استان خوزستان تا جنوب استان سیستان و بلوچستان گاهی نیز در نواحی جنوبی دریای خزر باقی می مانند.

دارکوب سبز European Green Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 343، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونۀ P.v. viridis به صورت معمول مقیم جنگل های خزری از استان گیلان تا استان گلستان و به تعداد اندك مقیم نواحی غربی و شمالی آذربایجان است. زیرگونه P.v. innominatus مقیم جنگل های بلوط در غرب زاگرس از استان كردستان تا استان فارس است.

دارکوب سوری(دارکوب باغی) Syrian Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 346، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه D. s. syriqcus مقیم معمول درختزارهای باز و باغستان های نواحی غربی كشور تا استان سمنان و نواحی جنوب شرقی از جنگل های بلوط كوه های زاگرس تا استان ارتفاعات كرمان است. همچنین در بندرعباس در استان هرمزگان در جنگل های واقع در مناطق مرتفع كوهستانی دیده می شود.

صدای دارکوب سوری
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سوری
دارکوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 347، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم جنگل های بلوط غرب از جنوب آذربایجان تا استان فارس و به طور كمیاب مقیم کوه های کلیبر در شمال آذربایجان است.

صدای دارکوب سر سرخ
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سر سرخ
دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 348، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد اندك مقیم جنگلهای نیمرخ شمالی البرز و جنگلهای بلوط غرب زاگرس است. از آنجایی كه این دارکوب پنهان کار است و اغلب به سختی دیده می شود، لذا احتمال دارد كه دامنه پراكنش آن گسترده تر از محدوده گزارش شده باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 215، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول و گسترده در تمامی تالاب های عمده و رودخانه های دایمی سراسر كشور تابستان گذرانی و جوجه آوری می كند. تعداد بسیار كمی نیز زمستان ها در برخی تالاب های استان های خوزستان و گیلان و سواحل خلیج فارس دیده می شوند.

تلیلۀ گردن سرخ Red-necked Stint
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 219، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت سرگردان در كشور ديده شده است. «كوئلز» در طی 18 تا 25 جولاي سال 1941 ميلادي، دو فرد نر و دو فرد ماده از این پرنده را در استان لرستان صید کرد. اخيراً نيز يک فرد بالغ از سواحل بندرعباس گزارش شده است.

آبچلیک شکیل Ruff
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 228، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت بسیار معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. در زمان مهاجرت در تالاب های كوچكتر در شمال و غرب كشور یافت می شود، ولی در جنوب شرق كشور به نسبت كمیاب است و به ندرت در سواحل خلیج فارس دیده می شود. همچنین به تعداد كم در تالاب های استان های خوزستان، فارس و شمال استان سیستان و بلوچستان و به تعداد بسیار كم در استان های گیلان، تهران، مازندران، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی نیز سراسر تابستان در تالاب های استان آذربایجان باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

آبچلیک نو ک سر بالا Terek Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 231، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در طول سواحل جنوب كشور از استان خوزستان تا جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در مانگروهای تنگ هخوران زمستان گذرانی می كند. به صورت مهاجر بهاره و پاییزه در نواحی جنوبی دریای خزر نیز دیده م یشود. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در سایر تالاب های غرب و مركز كشور حضور می یابد. تعداد كمی از این پرنده تابستان ها در تنگه خوران و بند رعباس باقی می مانند ولی جوجه آوری نمی كنند.

پاشلک معمولی Common Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 237، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند.

پاشلک کوچک Jack Snipe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 238، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتا معمول در تمامی تالاب های اصلی كشور زمستان گذرانی می كند.

آبچلیک تکزی Green Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 249، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان و به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران در اغلب تالاب های كشور دیده می شود. همچنین تعداد كمی پرندۀ غیرجوجه آور، تابستان ها در حوضه دریاچۀ ارومیه، نواحی جنوبی دریای خزر و حوالی تهران باقی می مانند.

آبچلیک خالدار Wood Sandpiper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش پنجم، ص 250، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری بسیار معمول بهاره و پاییزه اغلب تالاب های كشور است. همچنین به تعداد فراوان در تالاب های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های فار س، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. تعداد كمی پرندۀ غیر جوجه آور نیز تابستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه، استان های غربی و خوزستان باقی می مانند.

کوکر شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 292، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم استپ ها و كشتزارهای مناطق مرتفع سراسر كشور است ولی به ندرت و به صورت محلی در جنوب شرقی كشور نیز دیده می شود.

کبوتر جنگلی Common Wood Pigeon
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 296، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم جنگل ها و درختزارهای نواحی جنوبی دریای خزر و استان خوزستان و احتمالاً نواحی جنوبی رشته كوه زاگرس تا نواحی مرتفع استان كرمان است. علاوه بر نواحی مذكور، در زیستگاه های مناسب شمال غرب و غرب کشور نیز جوجه آوری می كند. همچنین به صورت زمستان گذران در نواحی جنوبی دریای خزر و استان های خوزستان، فارس و هرمزگان دیده می شود.

فاخته Stock Dove
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش ششم، ص 298، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت نسبتاً معمول در جنگ های نواحی جنوبی دریای خزر، كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي و نواحی غرب زاگرس جوجه آوری م یكند. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول نواحی شمال كشور است و گاهی در استانهای خراسان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

جغد انبار Barn Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 313، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم کمیاب نواحی شمال، غرب و جنوب كشور است.

مرغ حق (شب آهنگ) (European Scops Owl (Eurasian Scops Owl
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 315، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مهاجر تابستانۀ جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر از منطقۀ ارسباران تا شمال خراسان و نواحی زاگرس به سمت جنوب شرق تا استان فارس است. همچنین در پارک ها و باغ های مناطق مرکزی نظیر استان های اصفهان و تهران نیز دیده می شود.

شبگرد معمولی European Nightjar
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 324، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و مهاجر عبوری مناطق وسیعی از کشور است.

بادخورک کوهی Alpine Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 328، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول تابستان گذران و مهاجر عبوری تمامی مناطق كوهستانی كشور است.

بادخورک معمولی (پرستو انباری) Common Swift
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 329، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران بسیار معمول و مهاجر عبوری اغلب مناطق مرتفع كشور است.

هدهد Eurasian Hoopoe
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 340، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول كشور است. تعداد کمی از آن ها زمستان را در اراضی پست جنوب از استان خوزستان تا جنوب استان سیستان و بلوچستان گاهی نیز در نواحی جنوبی دریای خزر باقی می مانند.

دارکوب سبز European Green Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 343، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونۀ P.v. viridis به صورت معمول مقیم جنگل های خزری از استان گیلان تا استان گلستان و به تعداد اندك مقیم نواحی غربی و شمالی آذربایجان است. زیرگونه P.v. innominatus مقیم جنگل های بلوط در غرب زاگرس از استان كردستان تا استان فارس است.

دارکوب سوری(دارکوب باغی) Syrian Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 346، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه D. s. syriqcus مقیم معمول درختزارهای باز و باغستان های نواحی غربی كشور تا استان سمنان و نواحی جنوب شرقی از جنگل های بلوط كوه های زاگرس تا استان ارتفاعات كرمان است. همچنین در بندرعباس در استان هرمزگان در جنگل های واقع در مناطق مرتفع كوهستانی دیده می شود.

صدای دارکوب سوری
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سوری
دارکوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 347، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم جنگل های بلوط غرب از جنوب آذربایجان تا استان فارس و به طور كمیاب مقیم کوه های کلیبر در شمال آذربایجان است.

صدای دارکوب سر سرخ
صدای به درخت کوبیدن دارکوب سر سرخ
دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 348، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد اندك مقیم جنگلهای نیمرخ شمالی البرز و جنگلهای بلوط غرب زاگرس است. از آنجایی كه این دارکوب پنهان کار است و اغلب به سختی دیده می شود، لذا احتمال دارد كه دامنه پراكنش آن گسترده تر از محدوده گزارش شده باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *