مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود.

فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید.

چکاوک کاکلی Crested Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 353، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول سراسر كشور است و فقط در نواحی بیابانی سخت و کوهستان های مرتفع دیده نمی شود. همچنين در نواحی پست و مرطوب جنوب غربی دریای خزر کمیاب است.

چکاوک درختی (Wood Lark (Woodlark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 354، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول درختزارهای تنك شمال البرز، آذربایجان و احتمالاً زاگرس تا استان فارس است. زمستان ها نیز به ارتفاعات پایین تر به ویژه مناطق پست نواحی جنوبی دریای خزر مهاجرت می كند.

چکاوک طوقی Bimaculated Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 363، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور به نسبت معمول استپ های نواحي آذربایجان، شمال خراسان، نواحی کوهستانی زاگرس و ارتفاعات استان کرمان است. احتمالاً بخش عمدۀ جمعیت جوجه آور، كشور را در فصل زمستان ترک می كند.

چکاوک شاخدار (Horned Lark (Shore Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 367، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول و به فراوانی در کوه های نواحی شمالی و غربی كشور تا ارتفاعات استان کرمان جوجه آوری می كند و برای زمستان گذرانی به ارتفاعات پایین تر در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و نواحی پست شمال غربی كشور روی می آورد.

چلچله رودخانه ای (Sand Martin (Bank Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 368، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول رودخانه ها و تالاب های نواحی جنوب غربی كشور از دریاچۀ زریوار در استان كردستان تا حوالی بوشهر است و در حاشیۀ دریاچه های واقع در دشت ترکمن صحرا و احتمالاً دریاچه های تشك و مهارلو در استان فارس جوجه آوری می كند. همچنین در زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

چلچله كوهی (پرستو انباری) Eurasian Crag Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 370، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول اغلب نواحی کوهستانی كشور است.

پرستو Barn Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 372، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول در سراسر كشور است. همچنین تعداد كمی نیز در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كنند.

پرستوی دمگاه صورتی Red- rumped Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 373، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول کوههای زاگرس و نواحی تپه ماهوری جنوب تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنین مهاجر عبوری نادر مناطق شمالی و شرقی كشور است.

چلچله دمگاه سفید Common House Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 374، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول در اکثر مناطق کوهستانی و مهاجر عبوری نسبتاً معمول در اغلب نقاط كشور است. تعداد کمی هم تمام زمستان را در استان های خوزستان و فارس و همچنین نواحی جنوبی تر خلیج فارس باقی می مانند.

دم جنبانک ابلق (White Wagtail (Pied Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 375، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم اغلب مناطق كشور است. همچنین در نواحی شمال غربی كشور تابستان گذران است اگرچه تعداد كمی زمستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و اطراف تبریز باقی می مانند. همچنين به فراوانی در استان خوزستان و نواحی شمالی خلیج فارس و به تعداد كمتر در نواحی شرقی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دم جنبانک زرد Yellow Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 377، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و جوجه آور معمول تالاب های آب شیرین نواحی شمالی و غربی كشور تا استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر است. همچنین به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده
می شود.

پی پت تالابی Water Pipit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 386، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول ارتفاعات البرز، كوه های كلیبر و احتمالاً دیگر ارتفاعات آذربایجان است. همچنین به صورت محلی در شمال خراسان تا اطراف تربت جام تابستان گذرانی می كند. زمستان گذران بسیار معمول در اطراف تالاب های آب شیرین سراسر كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر، استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس است و در زمان مهاجرت تقریباً در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 390، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول جنگل های شمال آذربایجان، غرب البرز تا آمل در استان مازندران است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در سراسر كشور دیده می شود ولی در نواحی مركزی و جنوب شرقی كمیاب است.

سنگ چشم تورانی Turkestan Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 392، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت تابستا نگذران معمول در نواحی جنوبی و شرقی كشور تا شرق البرز و شمال استان سمنان، همچنین دامنه های زاگرس در شرق استان خوزستان تا جنوب و مركز استان سیستان و بلوچستان حضور دارد. همچنین احتمالا در مناطق پست حوضۀ سیستان، خلیج فارس، استان خوزستان و نواحی جنوبی استان فارس زمستان گذرانی می كند. تفکیک محدوده در زمان مهاجرت و در زمستان در کشور نیاز به مطالعات «سنگ چشم دم سرخ » پراکنش این گونه بیشتری دارد.

سنگ چشم خاكستری كوچك Lesser Grey Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 395، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی مرتفع شمال غرب تا جنوب غرب، شمال خراسان و زاگرس تا منطقه سمیرم در استان اصفهان و ارتفاعات استان كرمان است. همچنین به صورت معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور به ویژه نواحی شمالی و غربی است.

سنگ چشم کله سرخ Woodchat Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 398، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس و بلندی های استان كرمان و به نسبت نادرتر غرب البرز ودرختزارهای شمال آذربایجان است. همچنین زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود. چندین گزارش از زمستان گذرانی این پرنده در سواحل پست جنوب كشور در دست است.

سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 399، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس از جنوب منطقۀ آذربایجان تا مركز استان فارس و مهاجر عبوری نادر استان خوزستان و سواحل خلیج فارس تا بندرعباس در استان هرمزگان است. همچنین مهاجر عبوری بسیار نادر برخی مناطق استان تهران، نواحی جنوبی دریای خزر و نواحي خراسان است.

زیر آبروک (White-throated Dipper (Dipper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 402، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه C.c.caucasicus مقیم رودها و نهرهای كوهستانی آذربایجان و به سمت شرق در امتداد البرز تا شمال خراسان است. زیرگونه C.c.caucasicus نیز مقیم رودها و نهرهای كوهستانی زاگرس تا استان های فارس و كرمان است. جمعیت های موجود در استان همدان ویژگی های حد واسط از دو زیرگونه مذكور را دارا هستند

صعوه جنگلی Dunnock
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 407، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در جنگل های ارتفاعات كلیبر در آذربایجان شرقی و به تعداد اندك و به صورت محلی در جنگل های نواحی خزری جوجه آوری می كند. همچنین به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و به ندرت در امتداد زاگرس تا استان فارس زمستان گذرانی می كند. فقط یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در حاشیۀ رودخانۀ كارون در استان خوزستان در دست است.

سینه سرخ European Robin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در جنگل های خزری و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی جوجه آوری می كند. زمستان ها به طور معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و در امتداد نواحی غربی كشور تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود.

فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید.

چکاوک کاکلی Crested Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 353، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول سراسر كشور است و فقط در نواحی بیابانی سخت و کوهستان های مرتفع دیده نمی شود. همچنين در نواحی پست و مرطوب جنوب غربی دریای خزر کمیاب است.

چکاوک درختی (Wood Lark (Woodlark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 354، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول درختزارهای تنك شمال البرز، آذربایجان و احتمالاً زاگرس تا استان فارس است. زمستان ها نیز به ارتفاعات پایین تر به ویژه مناطق پست نواحی جنوبی دریای خزر مهاجرت می كند.

چکاوک طوقی Bimaculated Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 363، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور به نسبت معمول استپ های نواحي آذربایجان، شمال خراسان، نواحی کوهستانی زاگرس و ارتفاعات استان کرمان است. احتمالاً بخش عمدۀ جمعیت جوجه آور، كشور را در فصل زمستان ترک می كند.

چکاوک شاخدار (Horned Lark (Shore Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 367، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول و به فراوانی در کوه های نواحی شمالی و غربی كشور تا ارتفاعات استان کرمان جوجه آوری می كند و برای زمستان گذرانی به ارتفاعات پایین تر در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و نواحی پست شمال غربی كشور روی می آورد.

چلچله رودخانه ای (Sand Martin (Bank Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 368، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول رودخانه ها و تالاب های نواحی جنوب غربی كشور از دریاچۀ زریوار در استان كردستان تا حوالی بوشهر است و در حاشیۀ دریاچه های واقع در دشت ترکمن صحرا و احتمالاً دریاچه های تشك و مهارلو در استان فارس جوجه آوری می كند. همچنین در زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

چلچله كوهی (پرستو انباری) Eurasian Crag Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 370، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول اغلب نواحی کوهستانی كشور است.

پرستو Barn Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 372، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول در سراسر كشور است. همچنین تعداد كمی نیز در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كنند.

پرستوی دمگاه صورتی Red- rumped Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 373، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول کوههای زاگرس و نواحی تپه ماهوری جنوب تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنین مهاجر عبوری نادر مناطق شمالی و شرقی كشور است.

چلچله دمگاه سفید Common House Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 374، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول در اکثر مناطق کوهستانی و مهاجر عبوری نسبتاً معمول در اغلب نقاط كشور است. تعداد کمی هم تمام زمستان را در استان های خوزستان و فارس و همچنین نواحی جنوبی تر خلیج فارس باقی می مانند.

دم جنبانک ابلق (White Wagtail (Pied Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 375، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم اغلب مناطق كشور است. همچنین در نواحی شمال غربی كشور تابستان گذران است اگرچه تعداد كمی زمستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و اطراف تبریز باقی می مانند. همچنين به فراوانی در استان خوزستان و نواحی شمالی خلیج فارس و به تعداد كمتر در نواحی شرقی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دم جنبانک زرد Yellow Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 377، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و جوجه آور معمول تالاب های آب شیرین نواحی شمالی و غربی كشور تا استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر است. همچنین به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده
می شود.

پی پت تالابی Water Pipit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 386، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول ارتفاعات البرز، كوه های كلیبر و احتمالاً دیگر ارتفاعات آذربایجان است. همچنین به صورت محلی در شمال خراسان تا اطراف تربت جام تابستان گذرانی می كند. زمستان گذران بسیار معمول در اطراف تالاب های آب شیرین سراسر كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر، استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس است و در زمان مهاجرت تقریباً در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 390، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول جنگل های شمال آذربایجان، غرب البرز تا آمل در استان مازندران است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در سراسر كشور دیده می شود ولی در نواحی مركزی و جنوب شرقی كمیاب است.

سنگ چشم تورانی Turkestan Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 392، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت تابستا نگذران معمول در نواحی جنوبی و شرقی كشور تا شرق البرز و شمال استان سمنان، همچنین دامنه های زاگرس در شرق استان خوزستان تا جنوب و مركز استان سیستان و بلوچستان حضور دارد. همچنین احتمالا در مناطق پست حوضۀ سیستان، خلیج فارس، استان خوزستان و نواحی جنوبی استان فارس زمستان گذرانی می كند. تفکیک محدوده در زمان مهاجرت و در زمستان در کشور نیاز به مطالعات «سنگ چشم دم سرخ » پراکنش این گونه بیشتری دارد.

سنگ چشم خاكستری كوچك Lesser Grey Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 395، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی مرتفع شمال غرب تا جنوب غرب، شمال خراسان و زاگرس تا منطقه سمیرم در استان اصفهان و ارتفاعات استان كرمان است. همچنین به صورت معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور به ویژه نواحی شمالی و غربی است.

سنگ چشم کله سرخ Woodchat Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 398، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس و بلندی های استان كرمان و به نسبت نادرتر غرب البرز ودرختزارهای شمال آذربایجان است. همچنین زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود. چندین گزارش از زمستان گذرانی این پرنده در سواحل پست جنوب كشور در دست است.

سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 399، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس از جنوب منطقۀ آذربایجان تا مركز استان فارس و مهاجر عبوری نادر استان خوزستان و سواحل خلیج فارس تا بندرعباس در استان هرمزگان است. همچنین مهاجر عبوری بسیار نادر برخی مناطق استان تهران، نواحی جنوبی دریای خزر و نواحي خراسان است.

زیر آبروک (White-throated Dipper (Dipper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 402، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه C.c.caucasicus مقیم رودها و نهرهای كوهستانی آذربایجان و به سمت شرق در امتداد البرز تا شمال خراسان است. زیرگونه C.c.caucasicus نیز مقیم رودها و نهرهای كوهستانی زاگرس تا استان های فارس و كرمان است. جمعیت های موجود در استان همدان ویژگی های حد واسط از دو زیرگونه مذكور را دارا هستند

صعوه جنگلی Dunnock
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 407، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در جنگل های ارتفاعات كلیبر در آذربایجان شرقی و به تعداد اندك و به صورت محلی در جنگل های نواحی خزری جوجه آوری می كند. همچنین به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و به ندرت در امتداد زاگرس تا استان فارس زمستان گذرانی می كند. فقط یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در حاشیۀ رودخانۀ كارون در استان خوزستان در دست است.

سینه سرخ European Robin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در جنگل های خزری و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی جوجه آوری می كند. زمستان ها به طور معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و در امتداد نواحی غربی كشور تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود.

فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید.

چکاوک کاکلی Crested Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 353، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول سراسر كشور است و فقط در نواحی بیابانی سخت و کوهستان های مرتفع دیده نمی شود. همچنين در نواحی پست و مرطوب جنوب غربی دریای خزر کمیاب است.

چکاوک درختی (Wood Lark (Woodlark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 354، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول درختزارهای تنك شمال البرز، آذربایجان و احتمالاً زاگرس تا استان فارس است. زمستان ها نیز به ارتفاعات پایین تر به ویژه مناطق پست نواحی جنوبی دریای خزر مهاجرت می كند.

چکاوک طوقی Bimaculated Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 363، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور به نسبت معمول استپ های نواحي آذربایجان، شمال خراسان، نواحی کوهستانی زاگرس و ارتفاعات استان کرمان است. احتمالاً بخش عمدۀ جمعیت جوجه آور، كشور را در فصل زمستان ترک می كند.

چکاوک شاخدار (Horned Lark (Shore Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 367، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول و به فراوانی در کوه های نواحی شمالی و غربی كشور تا ارتفاعات استان کرمان جوجه آوری می كند و برای زمستان گذرانی به ارتفاعات پایین تر در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و نواحی پست شمال غربی كشور روی می آورد.

چلچله رودخانه ای (Sand Martin (Bank Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 368، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول رودخانه ها و تالاب های نواحی جنوب غربی كشور از دریاچۀ زریوار در استان كردستان تا حوالی بوشهر است و در حاشیۀ دریاچه های واقع در دشت ترکمن صحرا و احتمالاً دریاچه های تشك و مهارلو در استان فارس جوجه آوری می كند. همچنین در زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

چلچله كوهی (پرستو انباری) Eurasian Crag Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 370، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول اغلب نواحی کوهستانی كشور است.

پرستو Barn Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 372، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول در سراسر كشور است. همچنین تعداد كمی نیز در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كنند.

پرستوی دمگاه صورتی Red- rumped Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 373، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول کوههای زاگرس و نواحی تپه ماهوری جنوب تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنین مهاجر عبوری نادر مناطق شمالی و شرقی كشور است.

چلچله دمگاه سفید Common House Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 374، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول در اکثر مناطق کوهستانی و مهاجر عبوری نسبتاً معمول در اغلب نقاط كشور است. تعداد کمی هم تمام زمستان را در استان های خوزستان و فارس و همچنین نواحی جنوبی تر خلیج فارس باقی می مانند.

دم جنبانک ابلق (White Wagtail (Pied Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 375، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم اغلب مناطق كشور است. همچنین در نواحی شمال غربی كشور تابستان گذران است اگرچه تعداد كمی زمستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و اطراف تبریز باقی می مانند. همچنين به فراوانی در استان خوزستان و نواحی شمالی خلیج فارس و به تعداد كمتر در نواحی شرقی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دم جنبانک زرد Yellow Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 377، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و جوجه آور معمول تالاب های آب شیرین نواحی شمالی و غربی كشور تا استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر است. همچنین به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده
می شود.

پی پت تالابی Water Pipit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 386، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول ارتفاعات البرز، كوه های كلیبر و احتمالاً دیگر ارتفاعات آذربایجان است. همچنین به صورت محلی در شمال خراسان تا اطراف تربت جام تابستان گذرانی می كند. زمستان گذران بسیار معمول در اطراف تالاب های آب شیرین سراسر كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر، استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس است و در زمان مهاجرت تقریباً در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 390، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول جنگل های شمال آذربایجان، غرب البرز تا آمل در استان مازندران است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در سراسر كشور دیده می شود ولی در نواحی مركزی و جنوب شرقی كمیاب است.

سنگ چشم تورانی Turkestan Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 392، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت تابستا نگذران معمول در نواحی جنوبی و شرقی كشور تا شرق البرز و شمال استان سمنان، همچنین دامنه های زاگرس در شرق استان خوزستان تا جنوب و مركز استان سیستان و بلوچستان حضور دارد. همچنین احتمالا در مناطق پست حوضۀ سیستان، خلیج فارس، استان خوزستان و نواحی جنوبی استان فارس زمستان گذرانی می كند. تفکیک محدوده در زمان مهاجرت و در زمستان در کشور نیاز به مطالعات «سنگ چشم دم سرخ » پراکنش این گونه بیشتری دارد.

سنگ چشم خاكستری كوچك Lesser Grey Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 395، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی مرتفع شمال غرب تا جنوب غرب، شمال خراسان و زاگرس تا منطقه سمیرم در استان اصفهان و ارتفاعات استان كرمان است. همچنین به صورت معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور به ویژه نواحی شمالی و غربی است.

سنگ چشم کله سرخ Woodchat Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 398، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس و بلندی های استان كرمان و به نسبت نادرتر غرب البرز ودرختزارهای شمال آذربایجان است. همچنین زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود. چندین گزارش از زمستان گذرانی این پرنده در سواحل پست جنوب كشور در دست است.

سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 399، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس از جنوب منطقۀ آذربایجان تا مركز استان فارس و مهاجر عبوری نادر استان خوزستان و سواحل خلیج فارس تا بندرعباس در استان هرمزگان است. همچنین مهاجر عبوری بسیار نادر برخی مناطق استان تهران، نواحی جنوبی دریای خزر و نواحي خراسان است.

زیر آبروک (White-throated Dipper (Dipper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 402، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه C.c.caucasicus مقیم رودها و نهرهای كوهستانی آذربایجان و به سمت شرق در امتداد البرز تا شمال خراسان است. زیرگونه C.c.caucasicus نیز مقیم رودها و نهرهای كوهستانی زاگرس تا استان های فارس و كرمان است. جمعیت های موجود در استان همدان ویژگی های حد واسط از دو زیرگونه مذكور را دارا هستند

صعوه جنگلی Dunnock
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 407، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در جنگل های ارتفاعات كلیبر در آذربایجان شرقی و به تعداد اندك و به صورت محلی در جنگل های نواحی خزری جوجه آوری می كند. همچنین به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و به ندرت در امتداد زاگرس تا استان فارس زمستان گذرانی می كند. فقط یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در حاشیۀ رودخانۀ كارون در استان خوزستان در دست است.

سینه سرخ European Robin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در جنگل های خزری و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی جوجه آوری می كند. زمستان ها به طور معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و در امتداد نواحی غربی كشور تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود.

فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید.

چکاوک کاکلی Crested Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 353، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول سراسر كشور است و فقط در نواحی بیابانی سخت و کوهستان های مرتفع دیده نمی شود. همچنين در نواحی پست و مرطوب جنوب غربی دریای خزر کمیاب است.

چکاوک درختی (Wood Lark (Woodlark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هفتم، ص 354، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول درختزارهای تنك شمال البرز، آذربایجان و احتمالاً زاگرس تا استان فارس است. زمستان ها نیز به ارتفاعات پایین تر به ویژه مناطق پست نواحی جنوبی دریای خزر مهاجرت می كند.

چکاوک طوقی Bimaculated Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 363، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور به نسبت معمول استپ های نواحي آذربایجان، شمال خراسان، نواحی کوهستانی زاگرس و ارتفاعات استان کرمان است. احتمالاً بخش عمدۀ جمعیت جوجه آور، كشور را در فصل زمستان ترک می كند.

چکاوک شاخدار (Horned Lark (Shore Lark
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 367، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول و به فراوانی در کوه های نواحی شمالی و غربی كشور تا ارتفاعات استان کرمان جوجه آوری می كند و برای زمستان گذرانی به ارتفاعات پایین تر در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و نواحی پست شمال غربی كشور روی می آورد.

چلچله رودخانه ای (Sand Martin (Bank Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 368، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول رودخانه ها و تالاب های نواحی جنوب غربی كشور از دریاچۀ زریوار در استان كردستان تا حوالی بوشهر است و در حاشیۀ دریاچه های واقع در دشت ترکمن صحرا و احتمالاً دریاچه های تشك و مهارلو در استان فارس جوجه آوری می كند. همچنین در زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

چلچله كوهی (پرستو انباری) Eurasian Crag Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 370، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول اغلب نواحی کوهستانی كشور است.

پرستو Barn Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 372، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و مهاجر عبوری معمول در سراسر كشور است. همچنین تعداد كمی نیز در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كنند.

پرستوی دمگاه صورتی Red- rumped Swallow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 373، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول کوههای زاگرس و نواحی تپه ماهوری جنوب تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنین مهاجر عبوری نادر مناطق شمالی و شرقی كشور است.

چلچله دمگاه سفید Common House Martin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 374، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول در اکثر مناطق کوهستانی و مهاجر عبوری نسبتاً معمول در اغلب نقاط كشور است. تعداد کمی هم تمام زمستان را در استان های خوزستان و فارس و همچنین نواحی جنوبی تر خلیج فارس باقی می مانند.

دم جنبانک ابلق (White Wagtail (Pied Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 375، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم اغلب مناطق كشور است. همچنین در نواحی شمال غربی كشور تابستان گذران است اگرچه تعداد كمی زمستان ها در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و اطراف تبریز باقی می مانند. همچنين به فراوانی در استان خوزستان و نواحی شمالی خلیج فارس و به تعداد كمتر در نواحی شرقی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دم جنبانک زرد Yellow Wagtail
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 377، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران و جوجه آور معمول تالاب های آب شیرین نواحی شمالی و غربی كشور تا استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر است. همچنین به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده
می شود.

پی پت تالابی Water Pipit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 386، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول ارتفاعات البرز، كوه های كلیبر و احتمالاً دیگر ارتفاعات آذربایجان است. همچنین به صورت محلی در شمال خراسان تا اطراف تربت جام تابستان گذرانی می كند. زمستان گذران بسیار معمول در اطراف تالاب های آب شیرین سراسر كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر، استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس است و در زمان مهاجرت تقریباً در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 390، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول جنگل های شمال آذربایجان، غرب البرز تا آمل در استان مازندران است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در سراسر كشور دیده می شود ولی در نواحی مركزی و جنوب شرقی كمیاب است.

سنگ چشم تورانی Turkestan Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 392، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت تابستا نگذران معمول در نواحی جنوبی و شرقی كشور تا شرق البرز و شمال استان سمنان، همچنین دامنه های زاگرس در شرق استان خوزستان تا جنوب و مركز استان سیستان و بلوچستان حضور دارد. همچنین احتمالا در مناطق پست حوضۀ سیستان، خلیج فارس، استان خوزستان و نواحی جنوبی استان فارس زمستان گذرانی می كند. تفکیک محدوده در زمان مهاجرت و در زمستان در کشور نیاز به مطالعات «سنگ چشم دم سرخ » پراکنش این گونه بیشتری دارد.

سنگ چشم خاكستری كوچك Lesser Grey Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 395، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی مرتفع شمال غرب تا جنوب غرب، شمال خراسان و زاگرس تا منطقه سمیرم در استان اصفهان و ارتفاعات استان كرمان است. همچنین به صورت معمول و گسترده مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور به ویژه نواحی شمالی و غربی است.

سنگ چشم کله سرخ Woodchat Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 398، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس و بلندی های استان كرمان و به نسبت نادرتر غرب البرز ودرختزارهای شمال آذربایجان است. همچنین زمان مهاجرت در اغلب مناطق كشور دیده می شود. چندین گزارش از زمستان گذرانی این پرنده در سواحل پست جنوب كشور در دست است.

سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 399، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های بلوط زاگرس از جنوب منطقۀ آذربایجان تا مركز استان فارس و مهاجر عبوری نادر استان خوزستان و سواحل خلیج فارس تا بندرعباس در استان هرمزگان است. همچنین مهاجر عبوری بسیار نادر برخی مناطق استان تهران، نواحی جنوبی دریای خزر و نواحي خراسان است.

زیر آبروک (White-throated Dipper (Dipper
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 402، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه C.c.caucasicus مقیم رودها و نهرهای كوهستانی آذربایجان و به سمت شرق در امتداد البرز تا شمال خراسان است. زیرگونه C.c.caucasicus نیز مقیم رودها و نهرهای كوهستانی زاگرس تا استان های فارس و كرمان است. جمعیت های موجود در استان همدان ویژگی های حد واسط از دو زیرگونه مذكور را دارا هستند

صعوه جنگلی Dunnock
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 407، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در جنگل های ارتفاعات كلیبر در آذربایجان شرقی و به تعداد اندك و به صورت محلی در جنگل های نواحی خزری جوجه آوری می كند. همچنین به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و به ندرت در امتداد زاگرس تا استان فارس زمستان گذرانی می كند. فقط یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در حاشیۀ رودخانۀ كارون در استان خوزستان در دست است.

سینه سرخ European Robin
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در جنگل های خزری و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی جوجه آوری می كند. زمستان ها به طور معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر، به تعداد كمتر در دامنه های جنوبی البرز و در امتداد نواحی غربی كشور تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *