مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

زرد ه پره سرخاکستری Grey-necked Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص 515، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در كوهستان های البرز، شمال و شرق خراسان، زاگرس و ارتفاعات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. همچنین یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي موجود است.

زرده پره سر سیاه Black-headed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 524، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در نواحی شمال غربی كشور، همچنین شرق البرز تا منطقه شاهرود در استان سمنان و در نواحی جنوب غربی كشور در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به تعداد اندك در كوه تفتان و منطقه وسیعی در شرق استان سيستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به تعداد فراوان در زمان مهاجرت بهاره در جنوب استان سيستان و بلوچستان، سواحل خلیج فارس و استان خوزستان دیده می شود ولی در زمان مهاجرت پاییزه به ندرت دیده می شود.

زرده پره تالابی Common Reed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 526، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا، همچنین تالاب های آذربایجان و استان هاي لرستان و فارس است.

زرده پره مزرعه Corn Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 527، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در مناطق شمالی و غربی كشور و در امتداد زاگرس تا جنوب شرق در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها زیستگاه های مناطق مرتفع را ترك کرده و به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند. همچنین به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد اندك در امتداد سواحل خلیج فارس زمستان گذرانی می كند.

سهره جنگلی (بلبل خمسه، سهره آواز خوان) Common Chaffinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 528، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

صورت معمول و به تعداد فراوان در جنگل های خزری و شمال آذربایجان و به تعداد كمتر در منتهی الیه غرب زاگرس، جنگل های سرو کوهی در كوه های كپه داغ و پارک ها و باغ های شهر مشهد در خراسان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در نواحی جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و همچنین در زاگرس تا استان فارس و به تعداد كمتر در دشت های استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

سهره سرسیاه Brambling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 529، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زمستان گذران معمول نواحی شمالی كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است. همچنین به صورت کمیاب و نامنظم در استان های سمنان، لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و نواحي خراسان زمستان گذرانی می كند.

سهره سبز (اروپایی) European Greenfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 532، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحی جنوبی دریای خزر است. یك گزارش از مشاهدۀ یك جفت از این پرنده به همراه جوجه هایشان از منطقۀ صوفیان در آذربایجان در خرداد ماه، چند فرد در اردیبهشت ماه در ارتفاعات استان هاي خراسان و كرمان و همچنین در تابستان در جنگل های اُرس شاهكوه در استان سمنان در دست است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول اراضی پست شمال كشور، دامنه های جنوبی البرز و نیز در امتداد زاگرس تا استان فارس است. یك گزارش از حضور این پرنده در زمستان در استان خوزستان و نیز یك گزارش از سواحل جنوبی تر خلیج فارس موجود است.

سهره معمولی European Goldfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 534، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی جنوبی دریای خزر، شمال و غرب آذربایجان، دامنه های جنوبی البرز در اطراف تهران و جنگل های بلوط زاگرس تا استان فارس است و به صورت معمول در سواحل جنوبی دریای خزر تا سواحل جنوبی كشور زمستان گذرانی می کند.

سهره سینه سرخ Common Linnet
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 536، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول بوته زارهای واقع در مناطق مرتفع آذربایجان، البرز، كپه داغ در خراسان، نواحی مركزی و غربي زاگرس و ارتفاعات استان كرمان است و زمستان ها به نواحی كم ارتفاع تر جنوب خزر، شیب های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس، اراضی پست استان خوزستان، حوضۀ تالاب های استان فارس و گاهی سواحل خلیج فارس مهاجرت می كند.

سهره بال سرخ Crimson-winged Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 537، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در ارتفاعات آذربايجان، البرز، كپه داغ و زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان، نواحي جنوبي خراسان و شمال استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند و در زمستا ن به دشت ها و دامنه های مناطق پایین تر مهاجرت می كند.

سهره خاکی Desert Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 540، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول دامنه هاي جنوبي البرز از استان قزوين به طرف سمنان تا خراسان و مقیم كوهپایه های زاگرس از استان لرستان و خوزستان تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنين گزارشاتی از حضور اين پرنده در زمستان از دشت تركمن صحرا نزدیك تالاب آجی گل در استان گلستان، در ميانكاله در استان مازندران، در استان هاي سمنان و تهران و همچنين در خراسان و حوضۀ سیستان نزدیك زابل در دست است.

گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 548، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم مناطق وسیعی از كشور است ولی در روستاها و شهرهای کوچکتر جایگزین این گونه می شود. اغلب در شهرها و روستاها «گنجشك درختی»، نواحی شمال شرقی در مجاورت انسان یافت می شود ولی در استان خوزستان و همچنین نواحی جنوب شرقی كشور در درختزارها، بوته زارها و خاربن ها به دور از مناطق انسانی نیز یافت می شود.

گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 555، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران اراضی پست حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان و همچنین به صورت معمول در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و به تعداد کمتر به سوی شمال تا منطقۀ قصر شیرین دراستان کرمانشاه و طبس در کویر مرکزی ایران است. همچنین در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

گنجشک کوهی Rock Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 556، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول مناطق کوهستانی کشور به استثنای ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان است. عمدتا به صورت تابستان گذران در شمال كشور و غرب زاگرس به سر می برد و در پاییز و زمستان در امتداد دامنه های مناطق کوهستانی این نقاط دیده می شود. جمعیت های جوجه آور در جنوب زاگرس و ارتفاعات کرمان اغلب مقیم هستند، اگرچه برخی افراد آن، زمستان را در نواحی كم ارتفاع تر مرکز استان فارس به سر می برند.

گنجشك خاكی (Pale Rock Sparrow (Hill Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 557، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و جوجه آور نواحی كوهستانی و تپه های صخره ای با پوشش بوته ای پراكنده و همچنین قیچزارهای نواحی بیابانی كشور است. همچنین به صورت مهاجر بهارۀ معمول در مركز و جنوب شرقی كشور حضور می یابد ولی در پاییز به ندرت دیده می شود.

گنجشك برفی (White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 558، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات 2500 تا 4000 متر در البرز، ارتفاعات كپه داغ در شمال خراسان و در امتداد زاگرس از استان كردستان تا ارتفاعات استان كرمان است و در زمستان های سخت به ارتفاعات پایین تر مهاجرت میكنند.

سار (Common Starling (European Starling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 560، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در گسترۀ وسیعی از نواحی شمالی و غربی كشور و به سمت جنوب تا استان های فارس و ارتفاعات استان
كرمان و همچنین شمال خراسان و به تعداد كمتر در شمال خوزستان و به صورت پراكنده و محدود در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در اغلب مناطق كشور و به تعداد محدود در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

جی جاق Eurasian Jay
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 564، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های خزری، جنگل های كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی و جنگل های بلوط غرب زاگرس تا استان فارس است و در جنگل كاری ها و باغ های نواحی مركزی آذربایجان نیز جوجه آوری می كند.

زاغی (اوراسیایی) (Eurasian Magpie (Black-billed Magpie
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 565، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم نواحی وسيعي از كشور است و در اغلب شهرها و روستاها در مجاورت انسان يافت می شود.

زاغ نوك سرخ (کلاغ نوک سرخ، کلاخ کوهی نوک سرخ) Red-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 568، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم ارتفاعات كوهستانی سراسر كشور از كوهستان های شمال آذربایجان، البرز تا ارتفاعات نواحی خراسان و از استان های كردستان و كرمانشاه در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان های كرمان و سیستان و بلوچستان است. در البرز اغلب در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر، در ارتفاعات استان های كرمان و سيستان و بلوچستان در ارتفاعات 2200 تا 4200 متر و در ارتفاعات خراسان در ارتفاعات صخره ای نه چندان مرتفع جوجه آوری می كند.

زاغ نوك زرد (کلاغ نوک زرد) (Alpine Chough (Yellow-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 569، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات كوهستانی شمال خراسان، البرز، زاگرس و استان كرمان است و اغلب در ارتفاعات بالای 3000 متر جوجه آوری می كند.

كلاغ سیاه Rook
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 572، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی مرتفع شمال غربی و غرب كشور، به سمت شرق تا استان تهران و به سمت جنوب تا استان های اصفهان و كرمانشاه است و به صورت محلی در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در شمال و غرب كشور از آذربایجان تا نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان، همچنین به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

كلاغ ابلق Hooded Crow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 573، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی وسیعی از كشور به استثناي نواحی کویر مرکزی و استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

غراب (Common Raven (Northern Raven
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 577، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی كوهستانی شمال كشور تا ارتفاعات نواحی خراسان، نواحی غربی كشور و در امتداد زاگرس تا استان های فارس و خوزستان است.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

زرد ه پره سرخاکستری Grey-necked Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص 515، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در كوهستان های البرز، شمال و شرق خراسان، زاگرس و ارتفاعات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. همچنین یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي موجود است.

زرده پره سر سیاه Black-headed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 524، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در نواحی شمال غربی كشور، همچنین شرق البرز تا منطقه شاهرود در استان سمنان و در نواحی جنوب غربی كشور در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به تعداد اندك در كوه تفتان و منطقه وسیعی در شرق استان سيستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به تعداد فراوان در زمان مهاجرت بهاره در جنوب استان سيستان و بلوچستان، سواحل خلیج فارس و استان خوزستان دیده می شود ولی در زمان مهاجرت پاییزه به ندرت دیده می شود.

زرده پره تالابی Common Reed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 526، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا، همچنین تالاب های آذربایجان و استان هاي لرستان و فارس است.

زرده پره مزرعه Corn Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 527، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در مناطق شمالی و غربی كشور و در امتداد زاگرس تا جنوب شرق در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها زیستگاه های مناطق مرتفع را ترك کرده و به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند. همچنین به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد اندك در امتداد سواحل خلیج فارس زمستان گذرانی می كند.

سهره جنگلی (بلبل خمسه، سهره آواز خوان) Common Chaffinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 528، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

صورت معمول و به تعداد فراوان در جنگل های خزری و شمال آذربایجان و به تعداد كمتر در منتهی الیه غرب زاگرس، جنگل های سرو کوهی در كوه های كپه داغ و پارک ها و باغ های شهر مشهد در خراسان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در نواحی جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و همچنین در زاگرس تا استان فارس و به تعداد كمتر در دشت های استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

سهره سرسیاه Brambling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 529، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زمستان گذران معمول نواحی شمالی كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است. همچنین به صورت کمیاب و نامنظم در استان های سمنان، لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و نواحي خراسان زمستان گذرانی می كند.

سهره سبز (اروپایی) European Greenfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 532، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحی جنوبی دریای خزر است. یك گزارش از مشاهدۀ یك جفت از این پرنده به همراه جوجه هایشان از منطقۀ صوفیان در آذربایجان در خرداد ماه، چند فرد در اردیبهشت ماه در ارتفاعات استان هاي خراسان و كرمان و همچنین در تابستان در جنگل های اُرس شاهكوه در استان سمنان در دست است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول اراضی پست شمال كشور، دامنه های جنوبی البرز و نیز در امتداد زاگرس تا استان فارس است. یك گزارش از حضور این پرنده در زمستان در استان خوزستان و نیز یك گزارش از سواحل جنوبی تر خلیج فارس موجود است.

سهره معمولی European Goldfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 534، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی جنوبی دریای خزر، شمال و غرب آذربایجان، دامنه های جنوبی البرز در اطراف تهران و جنگل های بلوط زاگرس تا استان فارس است و به صورت معمول در سواحل جنوبی دریای خزر تا سواحل جنوبی كشور زمستان گذرانی می کند.

سهره سینه سرخ Common Linnet
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 536، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول بوته زارهای واقع در مناطق مرتفع آذربایجان، البرز، كپه داغ در خراسان، نواحی مركزی و غربي زاگرس و ارتفاعات استان كرمان است و زمستان ها به نواحی كم ارتفاع تر جنوب خزر، شیب های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس، اراضی پست استان خوزستان، حوضۀ تالاب های استان فارس و گاهی سواحل خلیج فارس مهاجرت می كند.

سهره بال سرخ Crimson-winged Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 537، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در ارتفاعات آذربايجان، البرز، كپه داغ و زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان، نواحي جنوبي خراسان و شمال استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند و در زمستا ن به دشت ها و دامنه های مناطق پایین تر مهاجرت می كند.

سهره خاکی Desert Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 540، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول دامنه هاي جنوبي البرز از استان قزوين به طرف سمنان تا خراسان و مقیم كوهپایه های زاگرس از استان لرستان و خوزستان تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنين گزارشاتی از حضور اين پرنده در زمستان از دشت تركمن صحرا نزدیك تالاب آجی گل در استان گلستان، در ميانكاله در استان مازندران، در استان هاي سمنان و تهران و همچنين در خراسان و حوضۀ سیستان نزدیك زابل در دست است.

گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 548، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم مناطق وسیعی از كشور است ولی در روستاها و شهرهای کوچکتر جایگزین این گونه می شود. اغلب در شهرها و روستاها «گنجشك درختی»، نواحی شمال شرقی در مجاورت انسان یافت می شود ولی در استان خوزستان و همچنین نواحی جنوب شرقی كشور در درختزارها، بوته زارها و خاربن ها به دور از مناطق انسانی نیز یافت می شود.

گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 555، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران اراضی پست حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان و همچنین به صورت معمول در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و به تعداد کمتر به سوی شمال تا منطقۀ قصر شیرین دراستان کرمانشاه و طبس در کویر مرکزی ایران است. همچنین در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

گنجشک کوهی Rock Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 556، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول مناطق کوهستانی کشور به استثنای ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان است. عمدتا به صورت تابستان گذران در شمال كشور و غرب زاگرس به سر می برد و در پاییز و زمستان در امتداد دامنه های مناطق کوهستانی این نقاط دیده می شود. جمعیت های جوجه آور در جنوب زاگرس و ارتفاعات کرمان اغلب مقیم هستند، اگرچه برخی افراد آن، زمستان را در نواحی كم ارتفاع تر مرکز استان فارس به سر می برند.

گنجشك خاكی (Pale Rock Sparrow (Hill Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 557، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و جوجه آور نواحی كوهستانی و تپه های صخره ای با پوشش بوته ای پراكنده و همچنین قیچزارهای نواحی بیابانی كشور است. همچنین به صورت مهاجر بهارۀ معمول در مركز و جنوب شرقی كشور حضور می یابد ولی در پاییز به ندرت دیده می شود.

گنجشك برفی (White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 558، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات 2500 تا 4000 متر در البرز، ارتفاعات كپه داغ در شمال خراسان و در امتداد زاگرس از استان كردستان تا ارتفاعات استان كرمان است و در زمستان های سخت به ارتفاعات پایین تر مهاجرت میكنند.

سار (Common Starling (European Starling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 560، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در گسترۀ وسیعی از نواحی شمالی و غربی كشور و به سمت جنوب تا استان های فارس و ارتفاعات استان
كرمان و همچنین شمال خراسان و به تعداد كمتر در شمال خوزستان و به صورت پراكنده و محدود در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در اغلب مناطق كشور و به تعداد محدود در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

جی جاق Eurasian Jay
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 564، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های خزری، جنگل های كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی و جنگل های بلوط غرب زاگرس تا استان فارس است و در جنگل كاری ها و باغ های نواحی مركزی آذربایجان نیز جوجه آوری می كند.

زاغی (اوراسیایی) (Eurasian Magpie (Black-billed Magpie
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 565، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم نواحی وسيعي از كشور است و در اغلب شهرها و روستاها در مجاورت انسان يافت می شود.

زاغ نوك سرخ (کلاغ نوک سرخ، کلاخ کوهی نوک سرخ) Red-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 568، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم ارتفاعات كوهستانی سراسر كشور از كوهستان های شمال آذربایجان، البرز تا ارتفاعات نواحی خراسان و از استان های كردستان و كرمانشاه در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان های كرمان و سیستان و بلوچستان است. در البرز اغلب در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر، در ارتفاعات استان های كرمان و سيستان و بلوچستان در ارتفاعات 2200 تا 4200 متر و در ارتفاعات خراسان در ارتفاعات صخره ای نه چندان مرتفع جوجه آوری می كند.

زاغ نوك زرد (کلاغ نوک زرد) (Alpine Chough (Yellow-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 569، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات كوهستانی شمال خراسان، البرز، زاگرس و استان كرمان است و اغلب در ارتفاعات بالای 3000 متر جوجه آوری می كند.

كلاغ سیاه Rook
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 572، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی مرتفع شمال غربی و غرب كشور، به سمت شرق تا استان تهران و به سمت جنوب تا استان های اصفهان و كرمانشاه است و به صورت محلی در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در شمال و غرب كشور از آذربایجان تا نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان، همچنین به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

كلاغ ابلق Hooded Crow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 573، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی وسیعی از كشور به استثناي نواحی کویر مرکزی و استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

غراب (Common Raven (Northern Raven
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 577، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی كوهستانی شمال كشور تا ارتفاعات نواحی خراسان، نواحی غربی كشور و در امتداد زاگرس تا استان های فارس و خوزستان است.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

زرد ه پره سرخاکستری Grey-necked Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص 515، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در كوهستان های البرز، شمال و شرق خراسان، زاگرس و ارتفاعات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. همچنین یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي موجود است.

زرده پره سر سیاه Black-headed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 524، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در نواحی شمال غربی كشور، همچنین شرق البرز تا منطقه شاهرود در استان سمنان و در نواحی جنوب غربی كشور در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به تعداد اندك در كوه تفتان و منطقه وسیعی در شرق استان سيستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به تعداد فراوان در زمان مهاجرت بهاره در جنوب استان سيستان و بلوچستان، سواحل خلیج فارس و استان خوزستان دیده می شود ولی در زمان مهاجرت پاییزه به ندرت دیده می شود.

زرده پره تالابی Common Reed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 526، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا، همچنین تالاب های آذربایجان و استان هاي لرستان و فارس است.

زرده پره مزرعه Corn Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 527، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در مناطق شمالی و غربی كشور و در امتداد زاگرس تا جنوب شرق در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها زیستگاه های مناطق مرتفع را ترك کرده و به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند. همچنین به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد اندك در امتداد سواحل خلیج فارس زمستان گذرانی می كند.

سهره جنگلی (بلبل خمسه، سهره آواز خوان) Common Chaffinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 528، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

صورت معمول و به تعداد فراوان در جنگل های خزری و شمال آذربایجان و به تعداد كمتر در منتهی الیه غرب زاگرس، جنگل های سرو کوهی در كوه های كپه داغ و پارک ها و باغ های شهر مشهد در خراسان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در نواحی جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و همچنین در زاگرس تا استان فارس و به تعداد كمتر در دشت های استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

سهره سرسیاه Brambling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 529، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زمستان گذران معمول نواحی شمالی كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است. همچنین به صورت کمیاب و نامنظم در استان های سمنان، لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و نواحي خراسان زمستان گذرانی می كند.

سهره سبز (اروپایی) European Greenfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 532، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحی جنوبی دریای خزر است. یك گزارش از مشاهدۀ یك جفت از این پرنده به همراه جوجه هایشان از منطقۀ صوفیان در آذربایجان در خرداد ماه، چند فرد در اردیبهشت ماه در ارتفاعات استان هاي خراسان و كرمان و همچنین در تابستان در جنگل های اُرس شاهكوه در استان سمنان در دست است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول اراضی پست شمال كشور، دامنه های جنوبی البرز و نیز در امتداد زاگرس تا استان فارس است. یك گزارش از حضور این پرنده در زمستان در استان خوزستان و نیز یك گزارش از سواحل جنوبی تر خلیج فارس موجود است.

سهره معمولی European Goldfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 534، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی جنوبی دریای خزر، شمال و غرب آذربایجان، دامنه های جنوبی البرز در اطراف تهران و جنگل های بلوط زاگرس تا استان فارس است و به صورت معمول در سواحل جنوبی دریای خزر تا سواحل جنوبی كشور زمستان گذرانی می کند.

سهره سینه سرخ Common Linnet
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 536، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول بوته زارهای واقع در مناطق مرتفع آذربایجان، البرز، كپه داغ در خراسان، نواحی مركزی و غربي زاگرس و ارتفاعات استان كرمان است و زمستان ها به نواحی كم ارتفاع تر جنوب خزر، شیب های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس، اراضی پست استان خوزستان، حوضۀ تالاب های استان فارس و گاهی سواحل خلیج فارس مهاجرت می كند.

سهره بال سرخ Crimson-winged Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 537، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در ارتفاعات آذربايجان، البرز، كپه داغ و زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان، نواحي جنوبي خراسان و شمال استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند و در زمستا ن به دشت ها و دامنه های مناطق پایین تر مهاجرت می كند.

سهره خاکی Desert Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 540، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول دامنه هاي جنوبي البرز از استان قزوين به طرف سمنان تا خراسان و مقیم كوهپایه های زاگرس از استان لرستان و خوزستان تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنين گزارشاتی از حضور اين پرنده در زمستان از دشت تركمن صحرا نزدیك تالاب آجی گل در استان گلستان، در ميانكاله در استان مازندران، در استان هاي سمنان و تهران و همچنين در خراسان و حوضۀ سیستان نزدیك زابل در دست است.

گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 548، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم مناطق وسیعی از كشور است ولی در روستاها و شهرهای کوچکتر جایگزین این گونه می شود. اغلب در شهرها و روستاها «گنجشك درختی»، نواحی شمال شرقی در مجاورت انسان یافت می شود ولی در استان خوزستان و همچنین نواحی جنوب شرقی كشور در درختزارها، بوته زارها و خاربن ها به دور از مناطق انسانی نیز یافت می شود.

گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 555، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران اراضی پست حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان و همچنین به صورت معمول در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و به تعداد کمتر به سوی شمال تا منطقۀ قصر شیرین دراستان کرمانشاه و طبس در کویر مرکزی ایران است. همچنین در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

گنجشک کوهی Rock Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 556، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول مناطق کوهستانی کشور به استثنای ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان است. عمدتا به صورت تابستان گذران در شمال كشور و غرب زاگرس به سر می برد و در پاییز و زمستان در امتداد دامنه های مناطق کوهستانی این نقاط دیده می شود. جمعیت های جوجه آور در جنوب زاگرس و ارتفاعات کرمان اغلب مقیم هستند، اگرچه برخی افراد آن، زمستان را در نواحی كم ارتفاع تر مرکز استان فارس به سر می برند.

گنجشك خاكی (Pale Rock Sparrow (Hill Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 557، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و جوجه آور نواحی كوهستانی و تپه های صخره ای با پوشش بوته ای پراكنده و همچنین قیچزارهای نواحی بیابانی كشور است. همچنین به صورت مهاجر بهارۀ معمول در مركز و جنوب شرقی كشور حضور می یابد ولی در پاییز به ندرت دیده می شود.

گنجشك برفی (White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 558، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات 2500 تا 4000 متر در البرز، ارتفاعات كپه داغ در شمال خراسان و در امتداد زاگرس از استان كردستان تا ارتفاعات استان كرمان است و در زمستان های سخت به ارتفاعات پایین تر مهاجرت میكنند.

سار (Common Starling (European Starling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 560، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در گسترۀ وسیعی از نواحی شمالی و غربی كشور و به سمت جنوب تا استان های فارس و ارتفاعات استان
كرمان و همچنین شمال خراسان و به تعداد كمتر در شمال خوزستان و به صورت پراكنده و محدود در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در اغلب مناطق كشور و به تعداد محدود در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

جی جاق Eurasian Jay
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 564، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های خزری، جنگل های كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی و جنگل های بلوط غرب زاگرس تا استان فارس است و در جنگل كاری ها و باغ های نواحی مركزی آذربایجان نیز جوجه آوری می كند.

زاغی (اوراسیایی) (Eurasian Magpie (Black-billed Magpie
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 565، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم نواحی وسيعي از كشور است و در اغلب شهرها و روستاها در مجاورت انسان يافت می شود.

زاغ نوك سرخ (کلاغ نوک سرخ، کلاخ کوهی نوک سرخ) Red-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 568، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم ارتفاعات كوهستانی سراسر كشور از كوهستان های شمال آذربایجان، البرز تا ارتفاعات نواحی خراسان و از استان های كردستان و كرمانشاه در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان های كرمان و سیستان و بلوچستان است. در البرز اغلب در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر، در ارتفاعات استان های كرمان و سيستان و بلوچستان در ارتفاعات 2200 تا 4200 متر و در ارتفاعات خراسان در ارتفاعات صخره ای نه چندان مرتفع جوجه آوری می كند.

زاغ نوك زرد (کلاغ نوک زرد) (Alpine Chough (Yellow-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 569، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات كوهستانی شمال خراسان، البرز، زاگرس و استان كرمان است و اغلب در ارتفاعات بالای 3000 متر جوجه آوری می كند.

كلاغ سیاه Rook
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 572، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی مرتفع شمال غربی و غرب كشور، به سمت شرق تا استان تهران و به سمت جنوب تا استان های اصفهان و كرمانشاه است و به صورت محلی در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در شمال و غرب كشور از آذربایجان تا نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان، همچنین به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

كلاغ ابلق Hooded Crow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 573، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی وسیعی از كشور به استثناي نواحی کویر مرکزی و استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

غراب (Common Raven (Northern Raven
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 577، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی كوهستانی شمال كشور تا ارتفاعات نواحی خراسان، نواحی غربی كشور و در امتداد زاگرس تا استان های فارس و خوزستان است.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

زرد ه پره سرخاکستری Grey-necked Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص 515، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در كوهستان های البرز، شمال و شرق خراسان، زاگرس و ارتفاعات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. همچنین یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي موجود است.

زرده پره سر سیاه Black-headed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 524، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در نواحی شمال غربی كشور، همچنین شرق البرز تا منطقه شاهرود در استان سمنان و در نواحی جنوب غربی كشور در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به تعداد اندك در كوه تفتان و منطقه وسیعی در شرق استان سيستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به تعداد فراوان در زمان مهاجرت بهاره در جنوب استان سيستان و بلوچستان، سواحل خلیج فارس و استان خوزستان دیده می شود ولی در زمان مهاجرت پاییزه به ندرت دیده می شود.

زرده پره تالابی Common Reed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 526، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا، همچنین تالاب های آذربایجان و استان هاي لرستان و فارس است.

زرده پره مزرعه Corn Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 527، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در مناطق شمالی و غربی كشور و در امتداد زاگرس تا جنوب شرق در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها زیستگاه های مناطق مرتفع را ترك کرده و به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند. همچنین به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد اندك در امتداد سواحل خلیج فارس زمستان گذرانی می كند.

سهره جنگلی (بلبل خمسه، سهره آواز خوان) Common Chaffinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 528، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

صورت معمول و به تعداد فراوان در جنگل های خزری و شمال آذربایجان و به تعداد كمتر در منتهی الیه غرب زاگرس، جنگل های سرو کوهی در كوه های كپه داغ و پارک ها و باغ های شهر مشهد در خراسان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در نواحی جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و همچنین در زاگرس تا استان فارس و به تعداد كمتر در دشت های استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

سهره سرسیاه Brambling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 529، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زمستان گذران معمول نواحی شمالی كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است. همچنین به صورت کمیاب و نامنظم در استان های سمنان، لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و نواحي خراسان زمستان گذرانی می كند.

سهره سبز (اروپایی) European Greenfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 532، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحی جنوبی دریای خزر است. یك گزارش از مشاهدۀ یك جفت از این پرنده به همراه جوجه هایشان از منطقۀ صوفیان در آذربایجان در خرداد ماه، چند فرد در اردیبهشت ماه در ارتفاعات استان هاي خراسان و كرمان و همچنین در تابستان در جنگل های اُرس شاهكوه در استان سمنان در دست است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول اراضی پست شمال كشور، دامنه های جنوبی البرز و نیز در امتداد زاگرس تا استان فارس است. یك گزارش از حضور این پرنده در زمستان در استان خوزستان و نیز یك گزارش از سواحل جنوبی تر خلیج فارس موجود است.

سهره معمولی European Goldfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 534، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی جنوبی دریای خزر، شمال و غرب آذربایجان، دامنه های جنوبی البرز در اطراف تهران و جنگل های بلوط زاگرس تا استان فارس است و به صورت معمول در سواحل جنوبی دریای خزر تا سواحل جنوبی كشور زمستان گذرانی می کند.

سهره سینه سرخ Common Linnet
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 536، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول بوته زارهای واقع در مناطق مرتفع آذربایجان، البرز، كپه داغ در خراسان، نواحی مركزی و غربي زاگرس و ارتفاعات استان كرمان است و زمستان ها به نواحی كم ارتفاع تر جنوب خزر، شیب های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس، اراضی پست استان خوزستان، حوضۀ تالاب های استان فارس و گاهی سواحل خلیج فارس مهاجرت می كند.

سهره بال سرخ Crimson-winged Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 537، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در ارتفاعات آذربايجان، البرز، كپه داغ و زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان، نواحي جنوبي خراسان و شمال استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند و در زمستا ن به دشت ها و دامنه های مناطق پایین تر مهاجرت می كند.

سهره خاکی Desert Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 540، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول دامنه هاي جنوبي البرز از استان قزوين به طرف سمنان تا خراسان و مقیم كوهپایه های زاگرس از استان لرستان و خوزستان تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنين گزارشاتی از حضور اين پرنده در زمستان از دشت تركمن صحرا نزدیك تالاب آجی گل در استان گلستان، در ميانكاله در استان مازندران، در استان هاي سمنان و تهران و همچنين در خراسان و حوضۀ سیستان نزدیك زابل در دست است.

گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 548، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم مناطق وسیعی از كشور است ولی در روستاها و شهرهای کوچکتر جایگزین این گونه می شود. اغلب در شهرها و روستاها «گنجشك درختی»، نواحی شمال شرقی در مجاورت انسان یافت می شود ولی در استان خوزستان و همچنین نواحی جنوب شرقی كشور در درختزارها، بوته زارها و خاربن ها به دور از مناطق انسانی نیز یافت می شود.

گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 555، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران اراضی پست حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان و همچنین به صورت معمول در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و به تعداد کمتر به سوی شمال تا منطقۀ قصر شیرین دراستان کرمانشاه و طبس در کویر مرکزی ایران است. همچنین در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

گنجشک کوهی Rock Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 556، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول مناطق کوهستانی کشور به استثنای ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان است. عمدتا به صورت تابستان گذران در شمال كشور و غرب زاگرس به سر می برد و در پاییز و زمستان در امتداد دامنه های مناطق کوهستانی این نقاط دیده می شود. جمعیت های جوجه آور در جنوب زاگرس و ارتفاعات کرمان اغلب مقیم هستند، اگرچه برخی افراد آن، زمستان را در نواحی كم ارتفاع تر مرکز استان فارس به سر می برند.

گنجشك خاكی (Pale Rock Sparrow (Hill Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 557، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و جوجه آور نواحی كوهستانی و تپه های صخره ای با پوشش بوته ای پراكنده و همچنین قیچزارهای نواحی بیابانی كشور است. همچنین به صورت مهاجر بهارۀ معمول در مركز و جنوب شرقی كشور حضور می یابد ولی در پاییز به ندرت دیده می شود.

گنجشك برفی (White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 558، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات 2500 تا 4000 متر در البرز، ارتفاعات كپه داغ در شمال خراسان و در امتداد زاگرس از استان كردستان تا ارتفاعات استان كرمان است و در زمستان های سخت به ارتفاعات پایین تر مهاجرت میكنند.

سار (Common Starling (European Starling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 560، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در گسترۀ وسیعی از نواحی شمالی و غربی كشور و به سمت جنوب تا استان های فارس و ارتفاعات استان
كرمان و همچنین شمال خراسان و به تعداد كمتر در شمال خوزستان و به صورت پراكنده و محدود در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در اغلب مناطق كشور و به تعداد محدود در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

جی جاق Eurasian Jay
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 564، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های خزری، جنگل های كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی و جنگل های بلوط غرب زاگرس تا استان فارس است و در جنگل كاری ها و باغ های نواحی مركزی آذربایجان نیز جوجه آوری می كند.

زاغی (اوراسیایی) (Eurasian Magpie (Black-billed Magpie
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 565، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم نواحی وسيعي از كشور است و در اغلب شهرها و روستاها در مجاورت انسان يافت می شود.

زاغ نوك سرخ (کلاغ نوک سرخ، کلاخ کوهی نوک سرخ) Red-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 568، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم ارتفاعات كوهستانی سراسر كشور از كوهستان های شمال آذربایجان، البرز تا ارتفاعات نواحی خراسان و از استان های كردستان و كرمانشاه در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان های كرمان و سیستان و بلوچستان است. در البرز اغلب در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر، در ارتفاعات استان های كرمان و سيستان و بلوچستان در ارتفاعات 2200 تا 4200 متر و در ارتفاعات خراسان در ارتفاعات صخره ای نه چندان مرتفع جوجه آوری می كند.

زاغ نوك زرد (کلاغ نوک زرد) (Alpine Chough (Yellow-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 569، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات كوهستانی شمال خراسان، البرز، زاگرس و استان كرمان است و اغلب در ارتفاعات بالای 3000 متر جوجه آوری می كند.

كلاغ سیاه Rook
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 572، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی مرتفع شمال غربی و غرب كشور، به سمت شرق تا استان تهران و به سمت جنوب تا استان های اصفهان و كرمانشاه است و به صورت محلی در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در شمال و غرب كشور از آذربایجان تا نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان، همچنین به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

كلاغ ابلق Hooded Crow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 573، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی وسیعی از كشور به استثناي نواحی کویر مرکزی و استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

غراب (Common Raven (Northern Raven
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 577، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی كوهستانی شمال كشور تا ارتفاعات نواحی خراسان، نواحی غربی كشور و در امتداد زاگرس تا استان های فارس و خوزستان است.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

زرد ه پره سرخاکستری Grey-necked Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص 515، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در كوهستان های البرز، شمال و شرق خراسان، زاگرس و ارتفاعات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. همچنین یك گزارش از مشاهدۀ این پرنده در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقي موجود است.

زرده پره سر سیاه Black-headed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 524، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در نواحی شمال غربی كشور، همچنین شرق البرز تا منطقه شاهرود در استان سمنان و در نواحی جنوب غربی كشور در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به تعداد اندك در كوه تفتان و منطقه وسیعی در شرق استان سيستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به تعداد فراوان در زمان مهاجرت بهاره در جنوب استان سيستان و بلوچستان، سواحل خلیج فارس و استان خوزستان دیده می شود ولی در زمان مهاجرت پاییزه به ندرت دیده می شود.

زرده پره تالابی Common Reed Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 526، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا، همچنین تالاب های آذربایجان و استان هاي لرستان و فارس است.

زرده پره مزرعه Corn Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 527، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان در مناطق شمالی و غربی كشور و در امتداد زاگرس تا جنوب شرق در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها زیستگاه های مناطق مرتفع را ترك کرده و به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند. همچنین به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد اندك در امتداد سواحل خلیج فارس زمستان گذرانی می كند.

سهره جنگلی (بلبل خمسه، سهره آواز خوان) Common Chaffinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 528، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

صورت معمول و به تعداد فراوان در جنگل های خزری و شمال آذربایجان و به تعداد كمتر در منتهی الیه غرب زاگرس، جنگل های سرو کوهی در كوه های كپه داغ و پارک ها و باغ های شهر مشهد در خراسان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در نواحی جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و همچنین در زاگرس تا استان فارس و به تعداد كمتر در دشت های استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

سهره سرسیاه Brambling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 529، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زمستان گذران معمول نواحی شمالی كشور به ویژه نواحی جنوبی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است. همچنین به صورت کمیاب و نامنظم در استان های سمنان، لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و نواحي خراسان زمستان گذرانی می كند.

سهره سبز (اروپایی) European Greenfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 532، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحی جنوبی دریای خزر است. یك گزارش از مشاهدۀ یك جفت از این پرنده به همراه جوجه هایشان از منطقۀ صوفیان در آذربایجان در خرداد ماه، چند فرد در اردیبهشت ماه در ارتفاعات استان هاي خراسان و كرمان و همچنین در تابستان در جنگل های اُرس شاهكوه در استان سمنان در دست است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول اراضی پست شمال كشور، دامنه های جنوبی البرز و نیز در امتداد زاگرس تا استان فارس است. یك گزارش از حضور این پرنده در زمستان در استان خوزستان و نیز یك گزارش از سواحل جنوبی تر خلیج فارس موجود است.

سهره معمولی European Goldfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 534، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی جنوبی دریای خزر، شمال و غرب آذربایجان، دامنه های جنوبی البرز در اطراف تهران و جنگل های بلوط زاگرس تا استان فارس است و به صورت معمول در سواحل جنوبی دریای خزر تا سواحل جنوبی كشور زمستان گذرانی می کند.

سهره سینه سرخ Common Linnet
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 536، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول بوته زارهای واقع در مناطق مرتفع آذربایجان، البرز، كپه داغ در خراسان، نواحی مركزی و غربي زاگرس و ارتفاعات استان كرمان است و زمستان ها به نواحی كم ارتفاع تر جنوب خزر، شیب های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس، اراضی پست استان خوزستان، حوضۀ تالاب های استان فارس و گاهی سواحل خلیج فارس مهاجرت می كند.

سهره بال سرخ Crimson-winged Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 537، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در ارتفاعات آذربايجان، البرز، كپه داغ و زاگرس تا ارتفاعات استان كرمان، نواحي جنوبي خراسان و شمال استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند و در زمستا ن به دشت ها و دامنه های مناطق پایین تر مهاجرت می كند.

سهره خاکی Desert Finch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 540، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول دامنه هاي جنوبي البرز از استان قزوين به طرف سمنان تا خراسان و مقیم كوهپایه های زاگرس از استان لرستان و خوزستان تا ارتفاعات استان كرمان است. همچنين گزارشاتی از حضور اين پرنده در زمستان از دشت تركمن صحرا نزدیك تالاب آجی گل در استان گلستان، در ميانكاله در استان مازندران، در استان هاي سمنان و تهران و همچنين در خراسان و حوضۀ سیستان نزدیك زابل در دست است.

گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 548، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم مناطق وسیعی از كشور است ولی در روستاها و شهرهای کوچکتر جایگزین این گونه می شود. اغلب در شهرها و روستاها «گنجشك درختی»، نواحی شمال شرقی در مجاورت انسان یافت می شود ولی در استان خوزستان و همچنین نواحی جنوب شرقی كشور در درختزارها، بوته زارها و خاربن ها به دور از مناطق انسانی نیز یافت می شود.

گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 555، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران اراضی پست حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان و همچنین به صورت معمول در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و به تعداد کمتر به سوی شمال تا منطقۀ قصر شیرین دراستان کرمانشاه و طبس در کویر مرکزی ایران است. همچنین در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

گنجشک کوهی Rock Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 556، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول مناطق کوهستانی کشور به استثنای ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان است. عمدتا به صورت تابستان گذران در شمال كشور و غرب زاگرس به سر می برد و در پاییز و زمستان در امتداد دامنه های مناطق کوهستانی این نقاط دیده می شود. جمعیت های جوجه آور در جنوب زاگرس و ارتفاعات کرمان اغلب مقیم هستند، اگرچه برخی افراد آن، زمستان را در نواحی كم ارتفاع تر مرکز استان فارس به سر می برند.

گنجشك خاكی (Pale Rock Sparrow (Hill Sparrow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 557، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول و جوجه آور نواحی كوهستانی و تپه های صخره ای با پوشش بوته ای پراكنده و همچنین قیچزارهای نواحی بیابانی كشور است. همچنین به صورت مهاجر بهارۀ معمول در مركز و جنوب شرقی كشور حضور می یابد ولی در پاییز به ندرت دیده می شود.

گنجشك برفی (White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 558، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات 2500 تا 4000 متر در البرز، ارتفاعات كپه داغ در شمال خراسان و در امتداد زاگرس از استان كردستان تا ارتفاعات استان كرمان است و در زمستان های سخت به ارتفاعات پایین تر مهاجرت میكنند.

سار (Common Starling (European Starling
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 560، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در گسترۀ وسیعی از نواحی شمالی و غربی كشور و به سمت جنوب تا استان های فارس و ارتفاعات استان
كرمان و همچنین شمال خراسان و به تعداد كمتر در شمال خوزستان و به صورت پراكنده و محدود در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در اغلب مناطق كشور و به تعداد محدود در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

جی جاق Eurasian Jay
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 564، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های خزری، جنگل های كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی و جنگل های بلوط غرب زاگرس تا استان فارس است و در جنگل كاری ها و باغ های نواحی مركزی آذربایجان نیز جوجه آوری می كند.

زاغی (اوراسیایی) (Eurasian Magpie (Black-billed Magpie
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش یازدهم، ص 565، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم نواحی وسيعي از كشور است و در اغلب شهرها و روستاها در مجاورت انسان يافت می شود.

زاغ نوك سرخ (کلاغ نوک سرخ، کلاخ کوهی نوک سرخ) Red-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 568، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به فراوانی مقیم ارتفاعات كوهستانی سراسر كشور از كوهستان های شمال آذربایجان، البرز تا ارتفاعات نواحی خراسان و از استان های كردستان و كرمانشاه در امتداد زاگرس تا ارتفاعات استان های كرمان و سیستان و بلوچستان است. در البرز اغلب در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر، در ارتفاعات استان های كرمان و سيستان و بلوچستان در ارتفاعات 2200 تا 4200 متر و در ارتفاعات خراسان در ارتفاعات صخره ای نه چندان مرتفع جوجه آوری می كند.

زاغ نوك زرد (کلاغ نوک زرد) (Alpine Chough (Yellow-billed Chough
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 569، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی مقیم ارتفاعات كوهستانی شمال خراسان، البرز، زاگرس و استان كرمان است و اغلب در ارتفاعات بالای 3000 متر جوجه آوری می كند.

كلاغ سیاه Rook
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 572، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول نواحی مرتفع شمال غربی و غرب كشور، به سمت شرق تا استان تهران و به سمت جنوب تا استان های اصفهان و كرمانشاه است و به صورت محلی در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می كند. همچنین به تعداد فراوان در شمال و غرب كشور از آذربایجان تا نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان، همچنین به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس زمستان گذرانی می كند.

كلاغ ابلق Hooded Crow
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 573، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی وسیعی از كشور به استثناي نواحی کویر مرکزی و استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

غراب (Common Raven (Northern Raven
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دوازهم، ص 577، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم نواحی كوهستانی شمال كشور تا ارتفاعات نواحی خراسان، نواحی غربی كشور و در امتداد زاگرس تا استان های فارس و خوزستان است.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *