مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

كشیم گردن سیاه Black-necked Grebe
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت اول، ص 50، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك در برخی تالاب های شمال غربی، غرب و نیز استان فارس جوجه آوری می كند. زمستان ها نیز به تعداد فراوان در تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و جنوب كشور زمستان گذرانی می كند.

حواصیل ارغوانی Purple Heron
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 68، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

مقیم برخی تالا بهای استان های خوزستان و فارس است. همچنین در برخی تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و نواحی غرب كشور جوجه آوری می كند. به صورت مهاجر عبوری در اغلب تالاب های عمدۀ كشور دیده می شود

خوتکا (Eurasian Teal Common Teal)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 101، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

به فراوانی در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند و یا به صورت مهاجر عبوری دیده می شود. همچنین جمعیت كوچكی در طول تابستان در آذربایجان باقی می ماند. گزارش های تایید نشده ای از جوجه آوری این پرنده در تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه وجود دارد. به تازگی جوجه آوری این پرنده به تعداد بسیار اندك از تالاب میقان در استان مركزي گزارش شده است. در تابستان تعداد كمی در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس دیده می شود ولی به احتمال زیاد در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

خوتکا ابرو سفید Garganey
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 104، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری معمول در اغلب تالاب های كشور )به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی( دیده می شود. گاهی اوقات تابستان ها در تالاب های استان های مازندران، لرستان، فارس و دلتای حله دیده می شود ولی جوجه آوری نمی كند. احتمالاً تعداد كمي از اين پرنده در تالاب هاي حوضه درياچة اروميه و درياچة زريوار در استان كردستان جوجه آوري مي كنند.

اردك نوک پهن Northern Shoveler
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 105، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در تمام تالاب های كشور (به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی) به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران دیده می شود. احتمالاً به تعداد اندك ولی به طور منظم در برخی تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه جوجه آوری می ک‌ند. تعدادی از این پرنده در فصل تابستان در تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، همچنین استان های لرستان، خوزستان و فارس مشاهده می شوند که احتمالاً در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

اردک بلوطی Ferruginous Duck
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 109، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك ولی منظم در برخی تالاب های آب شیرین در آذربایجان و همچنين استان هاي کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان و احتمالاً به تعداد بسیار اندك و نامنظم در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می ک‌ند. همچنین در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان زمستان گذراني می كند.

هما (Lammergeier Bearded Vulture)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 121، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك مقیم نواحی کوهستانی سراسر ایران است.

عقاب طلایی Golden Eagle
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 128، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت گسترده مقیم مناطق كوهستانی نواحی شمال و غرب كشور است و از نواحی جنوب شرقی تا بلندی های استان كرمان و كوه بزمان در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

سارگپه (سارگپه معمولی) Common Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمتسوم، ص 148، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

زیرگونۀ B. b. menetriesi مقیم جنگل های ناحیۀ خزری است ولی زیرگونۀ B. b. vulpinus در پاییز و بهار به صورت مهاجر عبوری در شمال، غرب و جنوب غربی كشور دیده می شود. همچنين تعداد كمي از افراد اين زیرگونه در استان های مازندران و گیلان و نواحي جنوب غرب ایران زمستان گذرانی می كنند.

سارگپه پا بلند Long-legged Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 147، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم استپ ها، تپه ماهورها و کوهستان های كشور است. همچنین درسایر نواحی پست نظیر جنوب دریای خزر، سواحل خلیج فارس و استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دلیجه کوچک Lesser Kestrel
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 157، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت تابستان گذران معمول در شمال، مركز و شمال شرق كشور و همچنین غرب زاگرس و جنوب تا استان فارس دیده می شود.

لیل Eurasian Hobby
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 163، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در نواحی وسیعی از شمال شرق، شمال، شمال غرب و غرب كشور تا استان فارس جوجه آوری و تابستان گذرانی می كند و در سایر مناطق به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.

کبک دری Caspian Snowcock
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 171، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به طور معمول مقیم مناطق مرتفع كوهستانی رشته كوه های البرز و زاگرس است.

کبک Chukar
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 172، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم اغلب مناطق كوهستانی و تپه ماهوری كشور است.

کبک چیل (Grey Partridge Common Partridge)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 175، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت اندک مقیم مناطق مرتفع شمال غرب از آذربایجان تا استان های زنجان و كردستان است قبلاً از استان
لرستان نیز گزارش شده است.

درنای کوچک (درنای طناز) Demoiselle Crane
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 179، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری كمیاب در شمال و غرب كشور دیده می شود.

یلوه آبی Water Rail
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 182، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

مقیم تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، استان های مرکزی، غربی، شمال غربی و همچنین استان فارس است و به صورت مهاجر و زمستان گذران در بسیاری از تالاب های اصلی کشور دیده می شود

یلوه حنایی (Corncrake Corn Crake)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 183، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر بهاره در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در غرب و جنوب شرقی كشور دیده می شود. همچنین به ندرت هنگام مهاجرت پاییزه در كشور حضور می یابد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

كشیم گردن سیاه Black-necked Grebe
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت اول، ص 50، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك در برخی تالاب های شمال غربی، غرب و نیز استان فارس جوجه آوری می كند. زمستان ها نیز به تعداد فراوان در تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و جنوب كشور زمستان گذرانی می كند.

حواصیل ارغوانی Purple Heron
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 68، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

مقیم برخی تالا بهای استان های خوزستان و فارس است. همچنین در برخی تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و نواحی غرب كشور جوجه آوری می كند. به صورت مهاجر عبوری در اغلب تالاب های عمدۀ كشور دیده می شود

خوتکا (Eurasian Teal Common Teal)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 101، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

به فراوانی در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند و یا به صورت مهاجر عبوری دیده می شود. همچنین جمعیت كوچكی در طول تابستان در آذربایجان باقی می ماند. گزارش های تایید نشده ای از جوجه آوری این پرنده در تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه وجود دارد. به تازگی جوجه آوری این پرنده به تعداد بسیار اندك از تالاب میقان در استان مركزي گزارش شده است. در تابستان تعداد كمی در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس دیده می شود ولی به احتمال زیاد در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

خوتکا ابرو سفید Garganey
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 104، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری معمول در اغلب تالاب های كشور )به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی( دیده می شود. گاهی اوقات تابستان ها در تالاب های استان های مازندران، لرستان، فارس و دلتای حله دیده می شود ولی جوجه آوری نمی كند. احتمالاً تعداد كمي از اين پرنده در تالاب هاي حوضه درياچة اروميه و درياچة زريوار در استان كردستان جوجه آوري مي كنند.

اردك نوک پهن Northern Shoveler
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 105، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در تمام تالاب های كشور (به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی) به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران دیده می شود. احتمالاً به تعداد اندك ولی به طور منظم در برخی تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه جوجه آوری می ک‌ند. تعدادی از این پرنده در فصل تابستان در تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، همچنین استان های لرستان، خوزستان و فارس مشاهده می شوند که احتمالاً در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

اردک بلوطی Ferruginous Duck
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 109، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك ولی منظم در برخی تالاب های آب شیرین در آذربایجان و همچنين استان هاي کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان و احتمالاً به تعداد بسیار اندك و نامنظم در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می ک‌ند. همچنین در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان زمستان گذراني می كند.

هما (Lammergeier Bearded Vulture)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 121، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك مقیم نواحی کوهستانی سراسر ایران است.

عقاب طلایی Golden Eagle
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 128، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت گسترده مقیم مناطق كوهستانی نواحی شمال و غرب كشور است و از نواحی جنوب شرقی تا بلندی های استان كرمان و كوه بزمان در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

سارگپه (سارگپه معمولی) Common Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمتسوم، ص 148، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

زیرگونۀ B. b. menetriesi مقیم جنگل های ناحیۀ خزری است ولی زیرگونۀ B. b. vulpinus در پاییز و بهار به صورت مهاجر عبوری در شمال، غرب و جنوب غربی كشور دیده می شود. همچنين تعداد كمي از افراد اين زیرگونه در استان های مازندران و گیلان و نواحي جنوب غرب ایران زمستان گذرانی می كنند.

سارگپه پا بلند Long-legged Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 147، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم استپ ها، تپه ماهورها و کوهستان های كشور است. همچنین درسایر نواحی پست نظیر جنوب دریای خزر، سواحل خلیج فارس و استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دلیجه کوچک Lesser Kestrel
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 157، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت تابستان گذران معمول در شمال، مركز و شمال شرق كشور و همچنین غرب زاگرس و جنوب تا استان فارس دیده می شود.

لیل Eurasian Hobby
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 163، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در نواحی وسیعی از شمال شرق، شمال، شمال غرب و غرب كشور تا استان فارس جوجه آوری و تابستان گذرانی می كند و در سایر مناطق به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.

کبک دری Caspian Snowcock
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 171، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به طور معمول مقیم مناطق مرتفع كوهستانی رشته كوه های البرز و زاگرس است.

کبک Chukar
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 172، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم اغلب مناطق كوهستانی و تپه ماهوری كشور است.

کبک چیل (Grey Partridge Common Partridge)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 175، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت اندک مقیم مناطق مرتفع شمال غرب از آذربایجان تا استان های زنجان و كردستان است قبلاً از استان
لرستان نیز گزارش شده است.

درنای کوچک (درنای طناز) Demoiselle Crane
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 179، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری كمیاب در شمال و غرب كشور دیده می شود.

یلوه آبی Water Rail
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 182، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

مقیم تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، استان های مرکزی، غربی، شمال غربی و همچنین استان فارس است و به صورت مهاجر و زمستان گذران در بسیاری از تالاب های اصلی کشور دیده می شود

یلوه حنایی (Corncrake Corn Crake)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 183، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر بهاره در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در غرب و جنوب شرقی كشور دیده می شود. همچنین به ندرت هنگام مهاجرت پاییزه در كشور حضور می یابد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

كشیم گردن سیاه Black-necked Grebe
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت اول، ص 50، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك در برخی تالاب های شمال غربی، غرب و نیز استان فارس جوجه آوری می كند. زمستان ها نیز به تعداد فراوان در تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و جنوب كشور زمستان گذرانی می كند.

حواصیل ارغوانی Purple Heron
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 68، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

مقیم برخی تالا بهای استان های خوزستان و فارس است. همچنین در برخی تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و نواحی غرب كشور جوجه آوری می كند. به صورت مهاجر عبوری در اغلب تالاب های عمدۀ كشور دیده می شود

خوتکا (Eurasian Teal Common Teal)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 101، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

به فراوانی در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند و یا به صورت مهاجر عبوری دیده می شود. همچنین جمعیت كوچكی در طول تابستان در آذربایجان باقی می ماند. گزارش های تایید نشده ای از جوجه آوری این پرنده در تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه وجود دارد. به تازگی جوجه آوری این پرنده به تعداد بسیار اندك از تالاب میقان در استان مركزي گزارش شده است. در تابستان تعداد كمی در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس دیده می شود ولی به احتمال زیاد در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

خوتکا ابرو سفید Garganey
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 104، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری معمول در اغلب تالاب های كشور )به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی( دیده می شود. گاهی اوقات تابستان ها در تالاب های استان های مازندران، لرستان، فارس و دلتای حله دیده می شود ولی جوجه آوری نمی كند. احتمالاً تعداد كمي از اين پرنده در تالاب هاي حوضه درياچة اروميه و درياچة زريوار در استان كردستان جوجه آوري مي كنند.

اردك نوک پهن Northern Shoveler
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 105، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در تمام تالاب های كشور (به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی) به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران دیده می شود. احتمالاً به تعداد اندك ولی به طور منظم در برخی تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه جوجه آوری می ک‌ند. تعدادی از این پرنده در فصل تابستان در تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، همچنین استان های لرستان، خوزستان و فارس مشاهده می شوند که احتمالاً در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

اردک بلوطی Ferruginous Duck
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 109، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك ولی منظم در برخی تالاب های آب شیرین در آذربایجان و همچنين استان هاي کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان و احتمالاً به تعداد بسیار اندك و نامنظم در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می ک‌ند. همچنین در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان زمستان گذراني می كند.

هما (Lammergeier Bearded Vulture)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 121، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك مقیم نواحی کوهستانی سراسر ایران است.

عقاب طلایی Golden Eagle
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 128، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت گسترده مقیم مناطق كوهستانی نواحی شمال و غرب كشور است و از نواحی جنوب شرقی تا بلندی های استان كرمان و كوه بزمان در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

سارگپه (سارگپه معمولی) Common Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمتسوم، ص 148، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

زیرگونۀ B. b. menetriesi مقیم جنگل های ناحیۀ خزری است ولی زیرگونۀ B. b. vulpinus در پاییز و بهار به صورت مهاجر عبوری در شمال، غرب و جنوب غربی كشور دیده می شود. همچنين تعداد كمي از افراد اين زیرگونه در استان های مازندران و گیلان و نواحي جنوب غرب ایران زمستان گذرانی می كنند.

سارگپه پا بلند Long-legged Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 147، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم استپ ها، تپه ماهورها و کوهستان های كشور است. همچنین درسایر نواحی پست نظیر جنوب دریای خزر، سواحل خلیج فارس و استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دلیجه کوچک Lesser Kestrel
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 157، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت تابستان گذران معمول در شمال، مركز و شمال شرق كشور و همچنین غرب زاگرس و جنوب تا استان فارس دیده می شود.

لیل Eurasian Hobby
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 163، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در نواحی وسیعی از شمال شرق، شمال، شمال غرب و غرب كشور تا استان فارس جوجه آوری و تابستان گذرانی می كند و در سایر مناطق به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.

کبک دری Caspian Snowcock
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 171، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به طور معمول مقیم مناطق مرتفع كوهستانی رشته كوه های البرز و زاگرس است.

کبک Chukar
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 172، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم اغلب مناطق كوهستانی و تپه ماهوری كشور است.

کبک چیل (Grey Partridge Common Partridge)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 175، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت اندک مقیم مناطق مرتفع شمال غرب از آذربایجان تا استان های زنجان و كردستان است قبلاً از استان
لرستان نیز گزارش شده است.

درنای کوچک (درنای طناز) Demoiselle Crane
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 179، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری كمیاب در شمال و غرب كشور دیده می شود.

یلوه آبی Water Rail
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 182، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

مقیم تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، استان های مرکزی، غربی، شمال غربی و همچنین استان فارس است و به صورت مهاجر و زمستان گذران در بسیاری از تالاب های اصلی کشور دیده می شود

یلوه حنایی (Corncrake Corn Crake)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 183، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر بهاره در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در غرب و جنوب شرقی كشور دیده می شود. همچنین به ندرت هنگام مهاجرت پاییزه در كشور حضور می یابد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود.

اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به پایان تصاویر دقت نمائید.

كشیم گردن سیاه Black-necked Grebe
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت اول، ص 50، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك در برخی تالاب های شمال غربی، غرب و نیز استان فارس جوجه آوری می كند. زمستان ها نیز به تعداد فراوان در تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و جنوب كشور زمستان گذرانی می كند.

حواصیل ارغوانی Purple Heron
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 68، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

مقیم برخی تالا بهای استان های خوزستان و فارس است. همچنین در برخی تالاب های سواحل جنوبی دریای خزر و نواحی غرب كشور جوجه آوری می كند. به صورت مهاجر عبوری در اغلب تالاب های عمدۀ كشور دیده می شود

خوتکا (Eurasian Teal Common Teal)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 101، سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

به فراوانی در اغلب تالاب های كشور زمستان گذرانی می كند و یا به صورت مهاجر عبوری دیده می شود. همچنین جمعیت كوچكی در طول تابستان در آذربایجان باقی می ماند. گزارش های تایید نشده ای از جوجه آوری این پرنده در تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه وجود دارد. به تازگی جوجه آوری این پرنده به تعداد بسیار اندك از تالاب میقان در استان مركزي گزارش شده است. در تابستان تعداد كمی در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس دیده می شود ولی به احتمال زیاد در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

خوتکا ابرو سفید Garganey
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 104، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری معمول در اغلب تالاب های كشور )به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی( دیده می شود. گاهی اوقات تابستان ها در تالاب های استان های مازندران، لرستان، فارس و دلتای حله دیده می شود ولی جوجه آوری نمی كند. احتمالاً تعداد كمي از اين پرنده در تالاب هاي حوضه درياچة اروميه و درياچة زريوار در استان كردستان جوجه آوري مي كنند.

اردك نوک پهن Northern Shoveler
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت دوم، ص 105، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در تمام تالاب های كشور (به استثنای تالاب های نواحی جنوب شرقی) به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران دیده می شود. احتمالاً به تعداد اندك ولی به طور منظم در برخی تالاب های حوضۀ دریاچۀ ارومیه جوجه آوری می ک‌ند. تعدادی از این پرنده در فصل تابستان در تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، همچنین استان های لرستان، خوزستان و فارس مشاهده می شوند که احتمالاً در این نواحی جوجه آوری نمی ک‌نند.

اردک بلوطی Ferruginous Duck
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 109، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك ولی منظم در برخی تالاب های آب شیرین در آذربایجان و همچنين استان هاي کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان و احتمالاً به تعداد بسیار اندك و نامنظم در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه آوری می ک‌ند. همچنین در نواحی جنوبی دریای خزر و برخی تالاب های استان های خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان زمستان گذراني می كند.

هما (Lammergeier Bearded Vulture)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 121، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد اندك مقیم نواحی کوهستانی سراسر ایران است.

عقاب طلایی Golden Eagle
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 128، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت گسترده مقیم مناطق كوهستانی نواحی شمال و غرب كشور است و از نواحی جنوب شرقی تا بلندی های استان كرمان و كوه بزمان در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.

سارگپه (سارگپه معمولی) Common Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمتسوم، ص 148، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

زیرگونۀ B. b. menetriesi مقیم جنگل های ناحیۀ خزری است ولی زیرگونۀ B. b. vulpinus در پاییز و بهار به صورت مهاجر عبوری در شمال، غرب و جنوب غربی كشور دیده می شود. همچنين تعداد كمي از افراد اين زیرگونه در استان های مازندران و گیلان و نواحي جنوب غرب ایران زمستان گذرانی می كنند.

سارگپه پا بلند Long-legged Buzzard
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 147، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم استپ ها، تپه ماهورها و کوهستان های كشور است. همچنین درسایر نواحی پست نظیر جنوب دریای خزر، سواحل خلیج فارس و استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

دلیجه کوچک Lesser Kestrel
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت سوم، ص 157، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت تابستان گذران معمول در شمال، مركز و شمال شرق كشور و همچنین غرب زاگرس و جنوب تا استان فارس دیده می شود.

لیل Eurasian Hobby
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 163، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

در نواحی وسیعی از شمال شرق، شمال، شمال غرب و غرب كشور تا استان فارس جوجه آوری و تابستان گذرانی می كند و در سایر مناطق به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.

کبک دری Caspian Snowcock
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 171، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به طور معمول مقیم مناطق مرتفع كوهستانی رشته كوه های البرز و زاگرس است.

کبک Chukar
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 172، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به تعداد فراوان مقیم اغلب مناطق كوهستانی و تپه ماهوری كشور است.

کبک چیل (Grey Partridge Common Partridge)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 175، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت اندک مقیم مناطق مرتفع شمال غرب از آذربایجان تا استان های زنجان و كردستان است قبلاً از استان
لرستان نیز گزارش شده است.

درنای کوچک (درنای طناز) Demoiselle Crane
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 179، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر عبوری كمیاب در شمال و غرب كشور دیده می شود.

یلوه آبی Water Rail
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 182، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

مقیم تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، استان های مرکزی، غربی، شمال غربی و همچنین استان فارس است و به صورت مهاجر و زمستان گذران در بسیاری از تالاب های اصلی کشور دیده می شود

یلوه حنایی (Corncrake Corn Crake)
منبع: اطلس پرندگان ایران (قسمت چهارم، ص 183، سازمان حفاظت محیط زیست ایران)

به صورت مهاجر بهاره در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در غرب و جنوب شرقی كشور دیده می شود. همچنین به ندرت هنگام مهاجرت پاییزه در كشور حضور می یابد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *