مطالب پیشنهادی:

مطالب مربوط به تقویم گردشگری

تصویر: مدل تقویم گردشگری

مدل تقویم گردشگری


مدل MEMI مدل MEMI جزء مدل های موازنه حرارتی ترمو – فیزیولوژیک است که به عنوان مبنایی برای به دست آوردن شاخص های PET  وPMV و SET محسوب می...

  • ۰
  • ۱۰۶۴