مطالب پیشنهادی:

تصویر: کولا و کپر از انواع مساکن عشایری لرستان

کولا و کپر از انواع مساکن عشایری لرستان


از زمان های دور یکی از مساکن عشایری “کولا” بوده است. پاره ای از سیاحان ومأموران خارجی کم وبیش از این نوع مسکن عشایری سخن گفته اند از جمله...

  • ۰
  • ۱۵۰۸