مطالب پیشنهادی:
Tigris bream
Tigris spirlin
Nicola’s or Karkheh spirlin
Mossul bleak
Zagros bleak
Large scaled barb; Tigris barbel
Kura barbel
Large scaled barb
Spotted barb, Tigris barb
Mesopotamian barb
Trout barb
Kosswig’s barbel
Goldfish
King nase
Grass carp; white amur
Small mouth or Kais kingfish
Large-mouth or Tigris kingfish
Common, European or wild carp
Red stone lapper
Silver carp
Bighead; painted thick forehead
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.