مطالب پیشنهادی:
Dorade tigrée
Tigris spirlin
Tourbillon de Nicola ou Karkheh
Mossul sombres
Zagros sombre
Barbel à grande échelle; Barbel Tigre
Kura barbel
Barbel à grande échelle
Barbelé tacheté, Barbot du Tigre
Barbillon mésopotamien
Barbue de truite
Barbel de Kosswig
Poisson rouge
King nase
Carpe herbivore; amour blanc
Petite bouche ou Kingfish Kais
Poisson-globe à grande bouche ou tigre
Carpe commune, européenne ou sauvage
Lapier en pierre rouge
Carpe argentée
Bighead; front épais peint
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.