مطالب پیشنهادی:
Achille aphilla
Adiantum،capilusveneris
Allicium cepa
Allium hirtifolium
Allium jesdianum
Allium sativum
Altaea officinalis
Amygdalus lycioides
Amygdalus scoparia
Anchusa italica
Angalis arrensis
Arectium lappa
Artemisia persica
Astragalus adscendens
Astralus sp
Berberis integrima
Bieberateinia multifida
Bongardia chrysogonum
Bryonia dioica
Buplerum falcatum
Capparis spinosa
Capsella bursa
pastoria Cardaria draba
Celtis caucasica
Cerasus manalab
Cerategus monogyna
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.