مطالب پیشنهادی:
Iran cave barb
Orontes barbel
Tigris or Euphrates salmon; Pike barb
Heckel’s Orontes barbel
Black spot, leopard or Mesopotamian barb
Topmouth gudgeon; false rasbora
European chub
Tigris dace
Stone or spiny loach; spotted weatherfish
Banded Tigris loach
Kermanshah loach
Tigris banded loach
Blind loach
(Loveh Cave (Lorestan
Kosswig’s loach
Kurdistan sisorid
Sylvie’s or southern sisorid
Rainbow or steelhead trout
Abu or freshwater mullet
Eastern mosquito fish; plague minnow
High-finned pupfish, Arabian killifish
Mesopotamian or Euphrates spiny eel
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.