مطالب پیشنهادی:
Onopordon acantium
Orchis muscula
Paliurus spinosa christi
Papaver rRhoeasa
Peganum harmala
Pistacia atlantica
Pistacia khinjuk
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago psyllium
Plantanus orientalis
Portulaca oleracea
Punica grantum
Pyrus gelabera
Quercus brantii
Reseda luteola
Rhamnus cathartica
Rhaphanus sativus
Rheumribes
Rhus coriaria
Rosa canina
Rubus caesius
Salix alba
Salvia hydreange
Salvia multicaulis
Salvia reuterano
Salvia sclarea
Sanguisorba minor
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *