مطالب پیشنهادی:

آبشار بیشه لرستان

Водопад Бишех с восточной долготой ۳۰’۴۳ ° ۴۸ ‘и северной широтой ۴۹’۱۹ ° ۳۳’ и высотой ۶۵ м в юго-восточном Хоррамабаде в районе Папи и в ۶۰ км от города Хоррамабад и от Доруда до Хоррамабада, к югу от города Доруд и находится в ۳۰ км от города Доруд. Водопад Бишех имеет туристическое применение в экотуризме, геотуризме.

 

Водопад Бишех находится в общем положении провинции, в горном районе и в горных хребтах Загрос. На востоке от водопада холмы горной шапки, а на севере от горы исжан до водопада. Деревня Чешмех Париан видна на востоке и в дальних землях на высотах вдоль водопада. Между тем, прямая связь между Бишехом и Каскадом имеет большое значение. Ревущие реки и реки, снабжающие водой водопад, впадающий в реку и гористую местность Джангали, считаются другими географическими особенностями региона.


Водопад Бишех

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.