مطالب پیشنهادی:
Achille aphilla
لكل سيافاش capilusveneris
بصل Allicium cepa
Allium hirtifolium
البصل اليزدي Allium jesdianum
ثوم Allium sativum
القطيفة Altaea officinalis
Amygdalus lycioides
Amygdalus scoparia
لسان البقر Anchusa italica
أناغاليس Angalis arrensis
أبي آدم Arectium lappa
Artemisia persica
غاز Astragalus adscendens
Astralus sp
البرباريس Berberis integrima
البرباريس
Bieberateinia multifida
Bongardia chrysogonum
Bryonia dioica
Buplerum falcatum
Capparis spinosa
Capsella bursa
pastoria Cardaria draba
Celtis caucasica
محلب Cerasus manalab
Cerategus monogyna
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.