مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود.

فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید.

سسک ابرو سفید Moustached Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش نهم، ص ۴۵۴، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در تالاب های نواحی جنوبی دریای خزر، نواحی آذربایجان، استان هاي كردستان، كرمانشاه، فارس، خوزستان، بخش های شمالی خلیج فارس و استان سیستان و بلوچستان و به تعداد اندك در اطراف تهران جوجه آوری می كند. احتمالاً در نواحی آذربایجان تابستان گذران و در سایر مناطق مقیم است. همچنین در زمان مهاجرت در نواحی شمال غربی كشورد یده می شود و به تعداد كم در طول رودخانۀ سرباز در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

سسک تالابی راه راه Sedge Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش نهم، ص ۴۵۵، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی تابستان گذران نادر برخی تالاب های ناحیه آذربایجان و استان كرمانشاه است. همچنین مهاجر عبوری بهارۀ به نسبت معمول در نیمۀ غربی كشور است. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده از جزیرۀ قشم و اطراف تهران در دست است.

سسک درختی زیتونی Eastern Olivaceous Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش نهم، ص ۴۶۴، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران بسیار معمول شمال و غرب كشور و به سمت شرق تا مشهد و به سمت جنوب تا مركز استان خوزستان و منطقه س یسخت در زاگرس است. همچنین به صورت مهاجر بهاره و پاییزه در مناطق وسیعی از کشور دیده می شود.

سسک درختی بزرگ Upcher`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۶۵، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی غربی و جنوبی كشور از شمال غربی آذربایجان تا شرق استان سيستان و بلوچستان است و به صورت محلی در شمال شرقی خراسان و نيز استان سمنان جوجه آوری می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری به نسبت معمول بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از جنوب و شرق كشور دیده می شود. مشاهدات اندكی از این پرنده در نواحی جنوبی دریای خزر به ثبت رسیده است.

سسک درختی زرد Icterine Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۶۶، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران کمیاب جنگل های خزری و باغهای مثمر و غیرمثمر در البرز از استان گیلان تا استان گلستان و احتمالا در نواحی جنوب غربی كشور تا استان لرستان است و به صورت مهاجر عبوری بسیار کمیاب در سایر نقاط كشور نیز دیده شده است.

سسک چیف چاف Common Chiffchaff
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۶۸، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول نوار شمالی كشور از آذربایجان تا جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و شمال خراسان است و به صورت معمول در نواحی مذکور به سمت جنوب و در استان های خوزستان و فارس تا نواحی شرقی كشور در استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری معمول بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سسک کوچک (Plain leaf Warbler (Plain willow Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۷۰، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول بوته زارهای كوه های البرز، كپ هداغ، زاگرس، ارتفاعات استان کرمان و کوه تفتان در استان سيستان و بلوچستان است. همچنین زمستان گذران به نسبت معمول نواحی جنوبی استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و سواحل خلیج فارس به سمت غرب تا استان بوشهر است. گزارش هایی از حضور این پرنده در زمان مهاجرت پاییزه در شرق كشور در دست است.

سسک باغی Garden Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۷۸، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت مهاجر عبوری معمول بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی در شمال و غرب كشور دیده می شود.

سسک گلو سفید Common Whitethroat
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۷۹، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول در درختزارهای باز و بوته زارهای کوه های کلیبر در آذربایجان شرقي، دامنه های شمالی البرز و ارتفاعات شمال خراسان است و به صورت محلی در ارتفاعات استان كرمان و سيستان و بلوچستان نیز دیده می شود. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در اغلب مناطق كشور دیده می شود.

سسک نقابدار هیوم (Humes Whitethroat (Humes Lesser Whitethroat
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۸۲، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول درختزارهای ارس نواحی شرقی البرز، ارتفاعات نواحی شمال خراسان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان است. همچنین در جنگل های بلوط زاگرس از آذربایجان تا استان فارس و درختزارهای بادام كوهی و پستۀ وحشی در ارتفاعات استان كرمان جوجه آوری می كند. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده به صورت مهاجر عبوری در نواحی جنوب شرقی و البرز مركزی در دست است. همچنین دو گزارش از حضور افراد زمستان گذران در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و بندر كنگان موجود است .

سسک چشم سفید Eastern Orphean Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۸۵، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول جنگل های باز ارتفاعات البرز از استان گیلان تا استان گلستان، بلندی های نواحی شمال خراسان، ارتفاعات زاگرس به سوی شرق تا ارتفاعات استان كرمان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان است. گاهی به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در شمال و مركز كشور دیده می شود و در دسته های خیلی كوچك در جنوب استان هرمزگان (اطراف بندر عباس و جاسك) و جنوب استان سيستان و بلوچستان (اطراف چابهار) زمستا نگذرانی می كند.

سسک روپلی Rüppell`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۸۶، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تنها نمونة موثق از مشاهده این پرنده مربوط به یک فرد نر توسط «کوئلز» از منطقۀ درود در لرستان در سال ۱۹۴۱ میلادی است. به نظر می رسد كه این پرنده به تعداد بسیار اندك و به صورت سرگردان در منتهی الیه جنوب غربی كشور در كوهستان های زاگرس حضور می یابد.

سسک سر دودی Ménétries`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۸۷، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نوار شمالی كشور از حوضۀ دریاچۀ ارومیه در آذربایجان تا درۀ هریررود در شمال شرقی خراسان و در دامنه های غربی زاگرس از منطقه قصر شیرین در استان كرمانشاه تا دریاچۀ پریشان در استان فارس است. همچنین در درختزارهای حاشیۀ رودخانه ها در نواحی پست استان خوزستان جوجه آوری می كند. به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود. تعداد بسیار كمی نیز زمستان ها در سواحل شمالی خلیج فارس، جنوب استان هرمزگان و جنوب شرقی استان سيستان و بلوچستان زمستا نگذرانی می كنند.

مگس گیر خالدار Spotted Flycatcher
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۹۰، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت محلی تابستان گذران معمول جنگل ها و درختزارهای شمال كشور از آذربایجان تا شمال خراسان است و به مقدار كمتر در نواحی غرب زاگرس، ارتفاعات استان كرمان و شمال استان سیستان و بلوچستان است. همچنین احتمال دارد كه در نواحی جنوبی زاگرس و مركز استان فارس جوجه آوری كند. به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود.

مگس گیر طو ق سفید Semi-collared Flycatcher
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۹۲، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران به نسبت معمول درختزارها و باغ های آذربایجان، جنگل های خزری و دامنه های جنوبی البرز
تا اطراف تهران و به صورت محلی در جنگل های پهن برگ در دامنه های نواحی غربی زاگرس است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهارۀ به نسبت کمیاب جنوب غربی كشور دیده می شود.

چرخ ریسک دم دراز Long-tailed Tit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۹۶، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و جنگل های ارتفاعات كلیبر در آذربایجان شرقی، جنگل های غرب آذربایجان و به سمت جنوب تا منطقه قصر شیرین در استان كرمانشاه و در امتداد جنگل های بلوط دامنه های غربی زاگرس تا اطراف شیراز در استان فارس است.

چرخ ریسک سر سیاه Sombre Tit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۴۹۸، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم به نسبت معمول مناطق شمال غربی كشور در كوه های كلیبر در آذربایجان شرقی تانواحی جنوب غربی كشور در امتداد كوه های زاگرس تا استان فارس است.

چرخ ریسک بزرگ Great Tit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۰۱، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل ها، درختزارهای باز و باغهای شمال شرق، شمال و غرب کشور و در امتداد زاگرس تا جنوب استان فارس است.

چرخ ریسک سر آبی Blue Tit
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۰۳، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول مقیم جنگل های نواحی شمالي آذربایجان، نواحی جنوبی دریای خزر تا استان گلستان، شمال خراسان و در امتداد زاگرس تا استان فارس است. همچنین جمعیت های زمستان گذران این پرنده در پارک ها و
باغ های نواحی جنوبی البرز دیده می شوند.

کمرکلی جنگلی (کمر کلی درختی) Eurasian Nuthatch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۰۵، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به تعداد فراوان مقیم جنگل های خزری از استان گیلان تا شمال غربی خراسان است. همچنین به تعداد كمتر مقیم جنگ لهای بلوط زاگرس از استان لرستان تا استان فارس است.

کمرکلی کوچک (کمر کلی غربی) Western Rock Nuthatch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۰۶، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول نواحي كوهستانی آذربایجان و در امتداد البرز تا اطراف بجنورد در خراسان، همچنین در منتهی الیه غربی زاگرس در استان کردستان است.

کمرکلی بزرگ Eastern Rock Nuthatch
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۰۷، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مقیم معمول و گسترده سراسر كوهپایه های سنگی و صخره ای نواحی خشك كشور است.

زرده پره لیمویی Yellowhammer
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۱۱، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول در نواحی جنوبی دریای خزر، به صورت نسبتاً معمول در شمال غربی كشور و به تعداد كمتر به سوی جنوب در امتداد زاگرس تا استان فارس زمستان گذرانی می كند.

زرده پره کوهی Rock Bunting
منبع: اطلس پرندگان ایران، بخش دهم، ص ۵۱۴، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در كوهستان های البرز، شمال خراسان، زاگرس و نیز ارتفاعات استان کرمان جوجه آوری می كند و زمستان ها به ارتفاعات پایین تر مهاجرت می كند.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *