تقویم گردشگری شهرستان کوهدشت

براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۲۵ خرداد تا ۷ تیر) و (۱ تا ۱۸ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۹ تا ۲۴ خرداد) و (۱۹ شهریور تا ۱۲ مهر) حساسیت حرارتی خنک و (۱۳ مهر تا ۸ خرداد) حساسیت حرارتی خیلی خنک وجود دارد. از (۸ تیر تا ۳۱ مرداد) حساسیت حرارتی گرم وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری/