تقویم گردشگری شهرستان خرم آباد

براساس نتایج حاصل ازمدل Rayman بر حسب روز مناسبترین زمان حضور گردشگر (۲۴ فروردین تا ۳ تیر) و (۱۰ تا ۱۸ شهریور)، (۱۳ تا ۲۳فروردین) و (۱۹ تا ۳۱ شهریور) و(۴ تا ۱۸ تیر) و (۱۹ مرداد تا ۹ شهریور) می باشد.

پژوهشگر: زینب حاجری/