خانه آخوند ابو (خانه قاضی) خرم آباد

این بنا به واسطه نزدیکی به قلعه فلک الافلاک، این قلعه مقر امنیتی بوده است، خانه به  قاضی به دلیل امنیت واگذار شده است. این خانه دارای دو قسمت مجزا تشکیل شده است و برای فصول مختلف کاربرد داشته است. قسمتی که دو طرفه یا دو اشکوب است زمستان نشین است. و قسمت بعدی که روبروی دو رفه است تابستان نشین است. تزیینات آجری، ویؤگی خاص دوره قاجاری است.

منبع: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25