دره شیرز در غرب استان لرستان و شهرستان کوهدشت با طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۲۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۳۳ درجه و ۴۹ دقیقه و۲۸ ثانیه واقع شده است. این منطقه در ۵۰ کیلومتری شهر کوهدشت ودر نقطه تلاقی ۳ استان لرستان، کرمانشاه و ایلام در کنار رود سیمره واقع شده است. این دره در دهستان کوهدشت شمالی، بخش زردلان و در منطقه ایی به نام اولادقباد در ارتفاع حدود ۱۶۲۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است.

تنگه شیرز مانند شهرستان کوهدشت داراي اقلیم نیمه مرطوب با تابستا نهاي گرم و زمستانهاي سرد می باشد هر
چند که به واسطه شرایط دره، ممکن است یک میکروکلیما در محدوده مورد بررسی ایجاد شده باشد. راه
دسترسی به منطقه، شامل راه آسفالته اي است که از شهر کوهدشت به دره می رسد. از لحاظ زمین شناسی،
دره شیرز در سازند تله زنگ و واحد آهک نریتیکی مربوط به دوران سوم زمین شناسی قرار گرفته است.

منبع: قابلیت سنجی امکانات و جذابیت هاي ژئوتوریستی دره شیرز در استان لرستان به عنوان ژئوپارك، نویسندگان: داریوش یارحمدی و سیامک شرفی