سعید تقوی گودرزی، مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی

شماره تماس: ۰۶۶۳۳۴۱۱۰۲۶

شماره فکس: ۰۶۶۲۲۴۱۷۰۷۷

شماره همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۲۱۱۵

ایمیل : Taghavi.sadid110@gmail.com