آبشار نوژیان با “۴۰ ′۵۲ °۴۸ طول شرقی و “۵۳ ′۱۳ °۳۳ عرض شمالی و ارتفاع ۹۵ متر در گردنه نوژیان در جنوب شرقی خرم آباد و در ۶۰ کیلومتری شهرستان خرم آباد قرار دارد. آبشار نوژیان دارای کاربری گردشگری در زمینه های (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) می باشد.

ژئومورفولوژی آبشار نوژیان

آبشار نوژیان از سازندهایی که در توالی تاقدیس‌های بزرگ منطقه با روند شمال غربی- جنوب شرقی هستند، سازند آهک آسماری وجود دارد که در بیرونی ترین بخش از یال تاقدیس های مذکور و در ارتفاعات به صورت صخره هایی با شیب تند دیده می شود. با توجه به شرایط جوی منطقه و بارش فراوان و رطوبت مناسب، ساختارهای کارستی در سنگ های کربناته منطقه، خصوصا سازند آسماری دیده می شود. از لحاظ ساختار مورفولوژیکی، دینامیکی و مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد. در این منطقه رخنمون های رسوبی بسیار زیبا با تنوع رنگی که تا مسیر اصلی تا خود آبشار دیده می شوند. رسوبات قرمز و ارغوانی در این توالی مربوط به سیلستون، ماسه سنگ و کنگلومرای های سازند آواری کشکان است. این رسوبات در بعضی از رخنمون ها به صورت ناگهانی و بدون پیوستگی تدیجی بر روی رسوبات ماسه سنگی، مارن، سیلت استون های خاکستری تیره مربوط به سازند امیران به سن ماستریشینین- پالئوسن قرار گرفته است

Nozhyian Waterfall