پناهگاه صخره ایی گر ارجنه خرم آباد

این مکان در جنوب دره خرم آباد در ۳۰ ۲۶ ۳۳طول شرقی، ۲۱ ۲۰ ۴۸ عرض شمالی و در رتفاع ۱۲۰۵ متری از سطح دریا قرار دارد. گر ارجنه ۱۴/۵ متر طول دارد و ارتفاع دیواره آن ۱۳/۵ متر است. این محوطه همچون غار قمری در سال ۱۹۶۷ تئسط فرانک هول و فلنری کاوش شده است. تنها گونه شناسایی شده حیوانی در این مکان متعلق به گوزن خال دار گونه (Capreolus) است.

مصنوعات سنگی در پناهگاه صخزه ای گر ارجنه خرم آباد

منبع:

دکتر بهروز بازگیر، از سر گیری پژوهش های پارینه سنگی در دره خرم آباد (گزارش مقدماتی پارینه سنگی در غارهای گیلوران، کلدر، قمری و پناهگاه صخره ایی گر ارجنه)، پژوهش های باستان شناسی مدرس، سال چهارم، شماره هشتم، ۱۳۹۱٫