قزوين زاغروس

شركة البحوث السياحية
تصویر: أطلس الثدييات الغربية (لورستان) – الجزء الثاني

أطلس الثدييات الغربية (لورستان) – الجزء الثاني


بعض الثدييات غير متاحة للتحميل

 • ۰
 • ۲۳۱
تصویر: أطلس الثدييات الغربية (لورستان) – الجزء الأول

أطلس الثدييات الغربية (لورستان) – الجزء الأول


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۲۰۴
تصویر: أطلس الطيور الغربية (لورستان) – الجزء السادس

أطلس الطيور الغربية (لورستان) – الجزء السادس


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۲۳۵
تصویر: الطيور الغربية في أطلس (لورستان) – الجزء الخامس

الطيور الغربية في أطلس (لورستان) – الجزء الخامس


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۲۲۸
تصویر: طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الرابع

طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الرابع


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۲۳۷
تصویر: طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الثالث

طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الثالث


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۲۰۴
تصویر: طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الثاني

طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الثاني


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۲۲۹
تصویر: طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الأول

طيور الأطلس الغربية (لورستان) – الجزء الأول


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۲۶۵