مطالب پیشنهادی:
Calendario turístico de la ciudad de Aligudarz

Basado en los resultados del software Rayman en la estación de Aligodarz del 7 al 24 de julio y del 29 de agosto al 28 de septiembre, el confort climático es dominante. Del 26 de junio al 6 de julio y de septiembre al 10 de septiembre, sensibilidad térmica fría (del 18 de mayo al 25 de junio) y del 11 de octubre al 20 de octubre, sensibilidad térmica muy fría (14 de abril al 17 de mayo) y (21 de octubre). Hasta el 15 de noviembre) Existe una sensibilidad térmica muy fría (del 16 de noviembre al 13 de abril). Del 25 de julio al 28 de agosto, hay una ligera sensibilidad cálida.

Investigador: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.