مطالب پیشنهادی:
Дом Ахунда Абу (Дом судьи) Хоррамабада

Из-за близости к замку Фалак аль-Аклак этот замок был штабом безопасности, а дом был передан судье по соображениям безопасности. Этот дом состоит из двух отдельных частей и был использован для разных сезонов. Часть, где двухсторонний или два мезонина – это зима. И следующая часть, которая стоит перед этими двумя, – лето. Отделка кирпичом – особая задача эпохи Каджар.

Источник: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.