تقویم گردشگری شهرستان ازنا

براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۴ خرداد تا ۱۴ تیر) و (۴ مرداد تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۶ تا ۲۳ شهریور) حساسیت حرارتی خنک، (۲۴ شهریور تا ۲۴ آذر) و (۱۴ اسفند تا ۲۰ اردیبهشت) حساسیت حرارتی خیلی خنک، (۲۵ تا ۳۰ آذر) حساسیت حرارتی سرد، (۱ دی تا ۱۳ اسفند) حساسیت حرارتی خیلی سرد و (۱۵ تیر تا ۳ مرداد) حساسیت حرارتی گرم وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری