تقویم گردشگری شهرستان الیگودرز

براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman در ایستگاه الیگودرز از (۷ تا ۲۴ تیر) و (۲۹ مرداد تا ۲۸ شهریور)، آسایش اقلیمی حاکم است. از (۲۶ خرداد تا ۶ تیر) و (۲۹ شهریور تا ۱۰ مهر) حساسیت حرارتی خنک،  (18 اردیبهشت تا ۲۵ خرداد) و (۱۱ تا ۲۰ مهر) حساسیت حرارتی خیلی خنک، (۱۴ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت) و (۲۱ مهر تا ۱۵ آبان) حساسیت حرارتی سرد، (۱۶ آبان تا ۱۳ فروردین) حساسیت حرارتی خیلی سرد وجود دارد. از (۲۵ تیر تا ۲۸ مرداد) حساسیت حرارتی کمی گرم وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری/