تقویم گردشگری شهرستان بروجرد

براساس نتایج حاصل از نرم افزار Rayman از (۶ تیر تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۲۵ خرداد تا ۵ تیر) و (۶ شهریور تا ۲۲ آبان) حساسیت حرارتی خنک، (۲۳ اسفند تا ۲۴ خرداد) و (۲۳ مهر تا ۹ آبان) حساسیت حرارتی خیلی خنک  و (۱۰ آبان تا ۲۲ اسفند) حساسیت حرارتی سرد وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری/