مطالب پیشنهادی:
Geographical location of Lake jaydar

The lake is located between the Lorestan and Ilam provinces in the northern zone 38 and between the longitude of ’12 ° ۴۷ ‘and ’31 ° ۴۷’, and the latitude ’04 ° ۳۳ ‘to 18 ° ۳۳’ north (Figure 3-2). Plain plain with a total area of ​​۳۷۰۰ hectares is located south and south-east of Poldokhtar city in Lorestan province. This plain is limited to the north by the Kashkan River, from the south to the Seimareh sloping mass (Chal jaydar), from the west to the gypsum hills of the village of Garden jaydar, from the east to the road pavement of Poldokhtar, Andimashk. Lake jaydaris located in this plain with geographical coordinates 33 degrees, 18 minutes and 6 seconds north latitude, 47 degrees, 49 minutes and 24 seconds east longitude and 808 meters above sea level. jaydar plain and its catchment area are part of the Keshkan river basin and one of the main branches of the Karkheh river. This river is the most important source of water supply for the agricultural land of this plain. The average annual rainfall in this area is 359.9 mm, the average annual temperature is about 21.5 ° C. The occurrence of Seimareh landslide in the northeastern eastern edge of the Kebirkouq Anti-Clinical region about 11,000 years ago and covering the area with the crushed limestone at a level of 30,000 hectares has led to the creation of suitable conditions for the formation and development of the aquifer of the plain.


Source: Detecting environmental changes in Lake Oeder using magnetic reception technique, Master thesis, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Supervisor: Saeid Taghavi Goudarzi, researcher: Shirin Paysla, 1395

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
تصویر: Seymareh Lake
Seymareh Lake
 • ۰
 • ۳۶۱
 • 2019/01/16
تصویر: Shiraz valley
Shiraz valley
 • ۰
 • ۴۱۴
 • 2019/01/15
تصویر: Nozhyian waterfall
Nozhyian waterfall
 • ۰
 • ۴۴۰
 • 2019/01/06
تصویر: Vark Waterfall
Vark Waterfall
 • ۰
 • ۴۱۹
 • 2018/12/22
Situation géographique du lac de jaydar

Le lac est situé entre les provinces de Lorestan et d’Ilam dans la zone nord 38 et entre les longitude ’12 ° ۴۷′ et ’31 ° ۴۷ ‘et la latitude’ 04 ° ۳۳ ‘à ۱۸ ° ۳۳’ nord (Figure 3-2). La plaine jaydar superficie totale de 3700 hectares est située au sud et au sud-est de la ville de Poldokhtar dans la province de Lorestan. Cette plaine est limitée au nord par la rivière Kashkan, du sud à la masse en pente de Seimareh (Chal jaydar), de l’ouest aux collines de gypse du village de Garden jaydar, de l’est au trottoir routier de Poldokhtar, Andimashk. Le lac Jader est situé dans cette plaine avec des coordonnées géographiques à ۳۳ degrés, 18 minutes et 6 secondes de latitude nord, 47 degrés, 49 minutes et 24 secondes de longitude est et à ۸۰۸ mètres d’altitude. La plaine de jaydar et son bassin versant font partie du bassin de la rivière Keshkan et constituent l’un des principaux bras de la rivière Karkheh. Cette rivière est la source d’approvisionnement en eau la plus importante pour les terres agricoles de cette plaine. Les précipitations annuelles moyennes dans cette région sont de 359,9 mm. La température moyenne annuelle est d’environ 21,5 ° C. L’occurrence du glissement de terrain de Seimareh dans le nord-est de la région anticlinique de Kebirkouq il ya environ 11 000 ans et recouvrant la zone de calcaire broyé à un niveau de 30 000 hectares a conduit à la création de conditions propices à la formation et au développement de l’aquifère de la plaine.


Source: Détection des changements environnementaux dans le lac Oeder à l’aide de la technique de réception magnétique, mémoire de maîtrise, Université islamique Azad, branche de Khorramabad, superviseur: Saeid Taghavi Goudarzi, chercheur: Shirin Paysla, 1395

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
تصویر: cascade de Warka
cascade de Warka
 • ۰
 • ۲۷۹
 • 2019/04/16
تصویر: Lac Seymareh
Lac Seymareh
 • ۰
 • ۴۱۲
 • 2019/01/16
تصویر: Vallée de Shiraz
Vallée de Shiraz
 • ۰
 • ۳۳۴
 • 2019/01/15
تصویر: Cascade de Nozhyian
Cascade de Nozhyian
 • ۰
 • ۳۹۴
 • 2019/01/06

ارسال نظر

Your email address will not be published.