مطالب پیشنهادی:
Giloran Cave à Khorramabad

Cette grotte est située au sud-ouest de la vallée de Khorramabad, à ۵۶ ۱۸ ۴۸ degrés de latitude est et 12 18 32 de latitude nord, à ۱۲۲۶ mètres d’altitude, à ۱۶ mètres de profondeur, à ۱۷ mètres de largeur et à ۷ mètres de hauteur. En 2002, le nombre 5971 a enregistré les monuments historiques de la province de Lorestan.

L’exploration réalisée à partir de la grotte montre que des artefacts en pierre de la nouvelle période paléolithique sont introduits. Y compris de nombreux copeaux, pièces rectangulaires composées de copeaux, nacre, chiffons dentés et grattoirs latéraux

Travaux restants sur gommier
Les restes de la maîtrise de matériaux relativement durs
Exemples de marteau

Espèces animales identifiées de la grotte Giloran;

 • Espèces Hippo Rhinocerotidae, espèces Artiodactyla, y compris les espèces de chevaux Saban et autres grands mammifères, y compris;
 • Chèvre de montagne
 • Vache
 • Cerf
 • Porc
 • Cher
 • Chameau
 • Girafe
Restes osseux d’animaux dans les grottes de Giloran et de Caldera
Restes osseux d’animaux dans les grottes de Giloran et de Caldera

Espèces herbacées identifiées de la grotte Giloran;

 • Essence de pin Pinus sp
 • Essence de chêne Quercus & Evergreen Quercus Decidous
 • Famille de plantes à fleurs telles que;
 • Prends le
 • Famille de pois ou de haricots
 • Clous de girofle
 • Herbe herbe
 • Carottes ou persil
 • Menthe poivrée
 • Paille
 • Okra
 • Coton et ….

Source:

Dr. Behrouz Bazgar, Reprise des recherches paléolithiques dans la vallée de Khorramabad (Rapport préliminaire sur les spéculations à Giloran, Calder, grottes lunaires et cavernes rocheuses des grottes de Karajjane), recherches en archéologie à Madani, quatrième année, n ° ۸, ۲۰۱۲

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
Giloran Cave in Khorramabad

This cave is located in the southwest of Khorramabad valley. The geographical location is 56 18 48, eastern and 12 18 32 north latitude, 1226 meters above sea level, 16 meters deep, 17 meters wide and 7 meters high. In 2002, the number 5971 recorded the historical monuments of Lorestan province.

Exploration carried out from the cave shows that stone artifacts from the new Paleolithic period introduces. Including; many chips, rectangular pieces made of chips, mother-of-pears, toothed rags and lateral scrapers

Works Remained on Gum Tree
The remains of the mastership of relatively hard materials
Examples of rock hammer

Identified animal species from Giloran Cave;

 • Hippo Rhinocerotidae species, Artiodactyla species, including species from Saban horses and other large mammals, including;
 • Mountain goat
 • cow
 • deer
 • Hog
 • Gazelle
 • Camel
 • Giraffe
Animal bone remnants in Giloran and Caldera caves
Animal bone remnants in Giloran and Caldera caves

Identified herbaceous species from Giloran Cave;

 • Pine Species Pinus sp
 • Oak Species Quercus & Evergreen Quercus Decidous
 • Family of flowering plants such as;
 • Take it
 • Pea or bean family
 • Cloves
 • Grass grass
 • Carrots or parsley
 • Peppermint
 • Straw
 • Okra
 • Cotton and ….

Source:

Dr. Behrouz Bazgar, Resumption of Paleolithic Research in Khorramabad Valley (Preliminary Report of Speculation in Giloran, Calder, Lunar Caves and Rocky Caverns of Karajjane Caves), Madani Archeology Researches, Fourth Year, No. 8, 2012

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.